vineri, 28 februarie 2014

Fie ca acest mărţişor să vă aducă sănătate, linişte, pace în suflet si bucurii ! O primăvară binecuvântată! - 01 martieCanon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Muceniţă Evdochia - 01 martie

Troparul Sfintei Cuvioase Muceniţe Evdochia, glasul al 4-lea:
Mieluşeaua Ta, Iisuse, Evdochia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.
Irmosul:
Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, că Însuşi cu slavă S-a preaslăvit.
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Întunecarea care s-a aşezat asupra mea, din neluare aminte, risipeşte-o, Sfântă Muceniţă Evdochia, cu razele rugăciunilor tale, ca să te laud pe tine.
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Mreaja cuvintelor cele de Dumnezeu insuflate te-a vânat pe tine, frumoasă muceniţă, ca pe o desfătare a mesei celei nemuritoare a dumnezeieştii bucurii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Lepădând cele pământeşti, Muceniţă Evdochia, ai moştenit în chip vrednic cununa nestricăciunii şi desfătarea cea veşnică.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Din osânda morţii m-a dezlegat, Preacurată, Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce S-a întrupat din tine, prin îndurările milostivirii Sale.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Părăsind, preamărită, plăcerile de multe feluri ale lumii celei stricăcioase, ai luat, Sfântă Muceniţă Evdochia, comoara care nu se poate răpi de la tine.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Vizând în ceruri, Cinstită Muceniţă Evdochia, bucuria slavei, semn ai pocăinţei tale, te-ai luminat cu Botezul.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Toată dorirea mea îndrepteaz-o Născătoare de Dumnezeu, mă rog ţie, către Cel Ce S-a născut din tine, izbăvindu-mă de patimi.
Irmosul:
Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne. Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a 4-a.
Irmosul:
Am auzit, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Preafrumoasă la trup, ai înflorit deopotrivă şi cu frumuseţea sufletului ai strălucit, Sfântă Muceniţă Evdochia, prin chinuri.
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Prin cuvintele sfinte ale lui Ghermano ai luat judecată plină de îndurare pentru cele săvârşite mai înainte, fără de judecată, muceniţă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Toată năvala înşelăciunii ai întunecat-o, că ai avut ca povăţuitor  al luminii adevărului pe Arhanghelul care ţi-a descoperit arătările cele dumnezeieşti.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Îmblânzeşte, Stăpână Preacurată, toată furtuna valurilor sufletului meu, slobozindu-mă din viforul şi din întreitul val al păcatului.

Cântarea a 5-a.
Irmosul:
Mânecând strigăm Ţie, Doamne, mântuieşte-ne pe noi. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu lacrimile spălând noroiul faptelor, prin baia Botezului ai strălucit mai mult decât soarele.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Nici bogăţia, nici mângâierile, nici biciuirile, nici scrijelirile, nici sabia şi nici moartea nu au putut să te despartă de Dumnezeu.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ghimpele cel materialnic al pornirilor mele arde-l, Născătoare de Dumnezeu, cu Focul cel Dumnezeiesc care nu a ars pântecele tău.

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminoasă dă-mi mie...
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu focul pătimirii tale puternic întărindu-te, te-ai arătat nemistuită de chinuri, Cinstită Muceniţă Evdochia.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Alegând mai degrabă pe Mirele Cel Cinstit decât dragostea celor ce te îndrăgeau pe pământ, cu dorire nesctricăcioasă te-ai dăruit Lui, Sfântă Evdochia.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ceea ce ai născut pe Pricinuitorul liniştei, Hristos, linişteşte viforul cel sălbatic al patimilor mele, Preasfântă Stăpână.
Irmosul:
Haină luminoasă dă-mi mie, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

CONDAC, glasul al 4-lea.
Vitejeşte nevoindu-te întru pătimirea ta, ne luminezi cu revărsarea minunilor, prealăudată, pe noi cei ce alergăm la dumnezeiasca ta biserică şi bucurându-ne te rugăm Cuvioasă Muceniţă Evdochia, ca să ne mântuim de neputinţele cele sufleteşti şi să primim dar de tămăduiri.

Cântarea a 7-a.
Irmosul:
Tinerii cei ce ajunseseră, oarecând, din Iudeea în Babilon, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca o moştenitoare a vieţii şi ca una ce ai fost smulsă cu adevărat din moartea cea stricătoare de suflet, dând viaţă cu rugăciunile tale celor morţi, lui Hristos ai strigat: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Templu al păcatului fiind mai înainte, muceniţă, te-ai curăţit pe tine, arătându-te biserică sfinţită şi îmbunătăţită lui Dumnezeu, strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cu sudorile sihăstreşti îngrăşându-te, te-ai arătat măslin plin de rod, Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia şi fiind culeasă cu sabia şi cu vărsarea de sânge a nevoinţei tale, ai strigat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Zdrobit fiind eu de răutate şi apăsat de cumplite păcate, Stăpână, Ceea ce ai născut pe Mielul, Cel Ce ridică păcatul lumii, de stăpânia acestora apără-mă, Fecioară.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul cerurilor...
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Focul nematerialnic sălăşluindu-Se întru tine şi cărbunele aprins fiind în sânurile tale cele dumnezeieşti, preacinstită, a ars pe tirani, păzindu-te pe tine nevătămată.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Răsplătiri pentru ostenelile tale cele dumnezeieşti ai primit revărsări de tămăduiri, Sfântă Muceniţă Evdochia, omorând bolile şi înviind pe cei morţi.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Sufletul meu cel omorât din pricina dezmierdărilor înviază-l, Născătoare de Dumnezeu, că tu Singură ai născut Viaţa, fără de ispită bărbătească, Fecioară.
Irmosul:
Pe Împăratul Cerurilor, pe Care îl laudă ostile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare...
Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Te-ai dezlegat din cele vremelnice, Muceniţă Evdochia şi ai primit dorirea cea mai de seamă, mutându-te la Dumnezeu, prin sabie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cu muceniţele ca o muceniţă şi cucuvioasele ca o începătură a sihaştrilor ai strălucit, făcătoare de minuni arătându-te, Mărită Evdochia.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ca pe o Ocrotitoare Dumnezeiască şi ca pe o Nădejde Adevărată, pe tine Singură te am Maica lui Dumnezeu, ca să fiu izbăvit din păcate şi din primejdii.
Irmosul:
Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin tine şi împreună cu cetele îngereşti te mărim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...
Luminându-te cu Raza Dumnezeirii, ai părăsit întunericul rătăcirii şi pe când erai încă în trup ai avut parte de trăirea cea nematerialnică. Deci, plină fiind apoi de dumnezeieşti daruri, numai cu cuvântul tău pe mulţi morţi ai înviat. Şi sfârşindu-ţi viaţa, cunună de mucenic ai primit de la Domnul şi pe cel viclean l-ai ruşinat, ceea ce ai fost înger în trup. Roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce acum prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea.Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...
La judecată mă gândesc şi mă spăimântez, cunoscând faptele mele cele rele. Cum voi răspunde Judecătorului? Cum mă voi apăra eu, ticălosul? Dar privind icoana ta, Prealăudată Doamnă, mă înviorez în durerile mele. Şi deznădăjduit la tine cad, strigând: ai milă, Îndurată Stăpână, ajută-mi, în ziua judecăţii, ca Fiul tău să-mi fie, cu rugăciunile tale, Milostiv. Că în afară de tine altă nădejde nu am.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...
Pe Mielul şi Păstorul şi Izbăvitorul,  Mieluşeaua cea  Sfântă  privindu-L Răstignit pe Cruce de cei nelegiuiţi, jeluindu-se, cu durere striga: vai mie, Preaiubitul şi Preadoritul meu Fiu! Cum Te voi putea privi pe Cruce, o, vai mie! Rărunchii mi se rup şi inima îmi arde. Ci, o, Preabunul meu, cuvintele-Ţi împlineşte şi înviază Tu degrab, lumea de bucurie umple şi dăruieşte izbăvire celor ce cu credinţă laudă patima Ta cea Curată.

Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia - 01 Martie

Sfânta Evdochia samarineanca era de fel din cetatea Iliopolei, care se găsea în provincia Libanului, în Frigia. A trăit pe vremea împărăţiei lui Traian. Mai întâi a dus o viaţă de desfrâu, atrăgând la sine pe mulţi care o îndrăgeau din pricina chipului ei frumos. Cu aceasta ea a adunat multă avere. După aceea însă a venit la Hristos, iar prilejul i l-a dat un oarecare monah Ghermano, pe care ea l-a auzit odată vorbind despre credinţa cea adevărată şi despre pocăinţă. Deci, fiind îmboldită de nevoia de a-şi schimba felul de viaţă, datorită şi unor descoperiri dumnezeieşti ce i s-au făcut, a fost botezată de către episcopul Teodot. Într-una din descoperirile ce i s-au făcut, s-a simţit răpită cu mintea şi s-a văzut pe sine luată de mână de un înger şi ridicată la cer, unde îngerii se bucurau cu toţii de întoarcerea ei în timp ce ceva negru şi înfiorător la vedere scrâşnea din dinţi şi striga, ca şi cum i s-ar fi făcut vreo nedreptate, dacă i s-ar fi smuls de sub puterea lui Evdochia. După ce şi-a împărţit toată averea şi a dat-o săracilor, s-a dus într-o mănăstire şi în timp ce-şi petrecea viaţa în nevoinţe duhovniceşti, fiind găsită de cei ce o îndrăgiseră mai înainte, a fost luată de acolo şi dusă înaintea împăratului, care urmase la împărăţie după Traian; dar înviind în chip minunat pe copilul acestuia a fost lăsată în pace. La mulţi ani după aceasta a fost supusă la cercetări de către Diogen, stăpânitorul Iliopolei, dar făcând iarăşi minuni, a fost lăsată în pace. Numai sub Vincenţiu, care a urmat lui Diogen, i s-a tăiat capul cu sabia pentru credinţa în Hristos. Şi aşa a luat de la Domnul cununa cea nestricăcioasă a muceniciei.

Troparul Sfintei Cuvioase Muceniţe Evdochia
Mieluşeaua Ta, Iisuse, Evdochia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.
Condacul Sfintei Cuvioase Muceniţe Evdochia
Vitejeşte nevoindu-te întru pătimirea ta, ne luminezi cu revărsarea minunilor, prealăudată, pe noi cei ce alergăm la dumnezeiasca ta biserică şi bucurându-ne te rugăm Cuvioasă Muceniţă Evdochia, ca să ne mântuim de neputinţele cele sufleteşti şi să primim dar de tămăduiri.

Viaţa Sfântului Cuvios Vasile Mărturisitorul - 28 februarie

Troparul Sfantului Vasile Marturisitorul
Locuitor pustiului si inger in trup si de minuni facator te-ai aratat, purtatorule de Dumnezeu, parintele nostru Vasile; si cu postul, cu privegherea, cu rugaciunea, ceresti daruri luand, vindeci pe cei bolnavi si sufletele celor ce alearga la tine cu credinta. Slava Celui ce ti-a dat tie putere; slava Celui ce te-a incununat pe tine; slava Celui ce lucreaza prin tine tuturor tamaduiri.
Acesta a trăit pe vremea lui Leon Isaurul, luptătorul de icoane. El, lăsând lumea şi cele lumeşti, s-a făcut monah şi a petrecut în viaţa monahicească cu fapte bune, precum se cădea. Apoi, când cinstirea sfintelor icoane era lepădată, s-a împotrivit cu tărie luptătorilor de icoane. Pentru aceea, l-au prins şi l-au chinuit mult, însă nu s-a supus şi nu s-a învoit cu erezia lor, propovăduind adevărul până la moarte, având ajutor pe dumnezeiescul Procopie.
    Deci Sfântul Vasile a fost strujit, ca şi cuviosul Procopie, peste tot trupul şi pe grumaji, şi aruncat în temniţă, stând legat foarte multă vreme, până ce a pierit de pe pământ împăratul cel fără de lege. Murind tiranul acela, au fost eliberaţi Cuviosul Vasile şi Sfântul Procopie şi ceilalţi mărturisitori. Şi vieţuiau în aceleaşi pustniceşti osteneli ca şi mai înainte, aducând pe mulţi la dreapta-credinţă şi povăţuindu-i la viaţa cea îmbunătăţită. Apoi, după mulţi ani şi după viaţa cea plăcută lui Dumnezeu, a venit fericitul său sfârşit şi s-a dus veselindu-se întru rugăciuni şi mulţumiri, la Dumnezeu, pe Care l-a iubit din tinereţe.

Acatistul Sfântului Ioan Casian (29 februarie sau 28 in anii bisecti)Rugaciunile incepatoare:

     In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

     Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

     Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.

      Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
      Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

      Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.


      Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condac 1
Pentru iubirea desăvârşită viaţa cea stricăcioasă lăsând, pe de-a-ntregul te-ai adus lui Hristos cel dorit. Căci arvuna Duhului luând, ai întărit Biserica întru dragostea Preasfintei Treimi şi chipul vieţii monahiceşti ca o flacără l-ai răspândit să lumineze marginile lumii. Pentru aceasta te lăudăm pe tine şi cu mulţumire cântăm:
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţă de mult preţ a neamului românesc!
Icos 1
Din Dobrogea şi neamul străromân moştenirea pământească ai luat, şi învăţătură aleasă la şcolile timpului dobândind te-ai aprins de dorirea dumnezeiască. Drept aceea toate lăsând, ai urmat lui Hristos împreună cu prietenul tău Gherman. Aşa ai ajuns călugăr într-o mânăstire din Betleeem, ştiinţa duhovnicească în lucrarea vieţii de obşte deprinzând. Pentru aceasta după cuviinţă îţi strigăm:
Bucură-te, dorire după Hristos
Bucură-te, cugetare învăpăiată de har
Bucură-te, agonisire a aurului Scripturii
Bucură-te, păzire a curăţiei inimii
Bucură-te, însetare după lumina sfinţeniei
Bucură-te, închinătorule în duh şi adevăr
Bucură-te, nădejde a înfierii dumnezeieşti
Bucură-te, simţire a tainei peste fire
Bucură-te, dragoste apostolică şi rai al smereniei
Bucură-te, minte mişcată de suflarea Duhului Sfânt
Bucură-te, suflet şi trup făcute cer nou şi pământ nou
Bucură-te, isihie, liturghisire neîncetată
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 2
Cu râvnă sfântă ai plecat ai plecat împreună cu Gherman în sihăstriile Egiptului în căutarea sfinţilor pustnici. Şi împărtăşindu-vă de taina vieţii lor ascunse cu Hristos în Dumnezeu, aţi păzit cuvintele lor în inimă, cu bucurie cântând: Aliluia!
Icos 2
Moştenire sfântă ne-ai lăsat, Părinte Ioane, celor încercaţi de multe dureri, lipsuri şi ispite, în Aşezămintele şi Convorbirile duhovniceşti. Aşa ne-ai învăţat să murim păcatului ca Domnul să ne fie lumina şi viaţa şi bucuria veşnică. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, pâine a smereniei şi vin al iubirii de Dumnezeu
Bucură-te, dar adus pe altarul cel mai presus de ceruri
Bucură-te, zugrav iscusit al dragostei Sfintei Treimi
Bucură-te, tâlcuitor al purtării de grijă dumnezeieşti
Bucură-te, călăuză de la iadul deznădejdii la raiul smereniei
Bucură-te, chip luminat de prezenţa lui Hristos
Bucură-te, carte vie în care se scriu cuvintele Duhului
Bucură-te, memorie făcută pământ de rai
Bucură-te, chivot al voii dumnezeieşti
Bucură-te, voire închinată la hotarul veşniciei
Bucură-te, locaş însufleţit al vederii Lui Dumnezeu
Bucură-te, conştiinţă a chipului lui Dumnezeu
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 3
De la Avva Pafnutie ai învăţat a face loc în vasul pământesc slavei Sfintei Treimi prin întreită renunţare: la bunurile şi măririle lumeşti, la obiceiurile, patimile şi atracţiile vechi ale trupului şi sufletului şi la toate cele trecătoare. Şi astfel jertfă vie aducându-te cântai cu bucurie: Aliluia!
Icos 3
La sfatul Avvei Iosif, şapte ani ai rămas în Egipt împreună cu Sfântul Gherman, culegând de la sfinţii nevoitori roadele Pomului vieţii. Apoi aţi ajuns în pustia Sketică, unde cerul şi pământul sărbătoreau pregustarea întâlnirii celei de la hotarul veşniciei.
Bucură-te, braţe libere de griji şi dobândiri trecătoare
Bucură-te, braţe întinse pe crucea dragostei
Bucură-te, braţe deschise spre a îmbrăţişa necuprinsul
Bucură-te, braţe ce cuprind lumea şi o aduc lui Dumnezeu
Bucură-te, vas al comorilor pustiei
Bucură-te, vas al moştenirii sfinte
Bucură-te, loc al păcii lui Hristos
Bucură-te, icoană vie, vedere din locul lui Dumnezeu
Bucură-te, trup purtat de suflet
Bucură-te, suflet purtat de harul lui Dumnezeu
Bucură-te, pământ urcat la cer
Bucură-te, cer întrupat
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 4
Din pricina învinuirilor nedrepte la care erau supuşi monahii din Egipt aţi părăsit locul pustniciei şi aţi plecat la Constantinopol, la Sfântul Ioan Gură de Aur. De la el ai primit harul slujirii diaconeşti şi lângă el ai sporit în cuvânt şi în har, în lucrare şi în isihie. Iar după exilul lui ai ajuns la Roma împreună cu Gherman, spre a vesti pătimirile părintelui celui de Dumnezeu insuflat al Bisericii, împreună cu care în duh neîncetat cântaţi: Aliluia!
Icos 4
Mare a fost dragostea ta pentru dumnezeiescul Părinte în mâinile căruia te-ai adus ca o prescură lui Hristos. Aşa te-ai încredinţat lui Dumnezeu, învăţând pătimirea de bunăvoie pentru dragostea Lui şi iubirea de vrăjmaşi, pentru care, minunându-ne, îţi cântăm:
Bucură-te, primire a cuvântului din gura cea cu totul de aur
Bucură-te, ucenic crescut prin har la măsura de fiu
Bucură-te, fiu îmbrăcat în slava părintelui tău
Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu născut în Duhul
Bucură-te, urmare a părintelui tău în adâncurile tainei dumnezeieşti
Bucură-te, urmare a lui în adâncurile suferinţei
Bucură-te, urmare a lui în slava învierii
Bucură-te, creştere în Trupul lui Hristos la măsura desăvârşirii
Bucură-te, rod al Liturghiei dumnezeieşti
Bucură-te, ascultare mişcată de nădejde, credinţă şi iubire
Bucură-te, deprindere a lucrării teandrice
Bucură-te, conştiinţă mărturisitoare a pecetei dumnezeieşti
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 5
Harul liturghisirii preoţeşti l-ai îmbrăcat la Roma, după care ai revărsat în cuprinsul Galiei izvoarele vii şi bogăţia darurilor pustiei. Pe toate le-ai rânduit cu dreaptă socoteală după firea şi puterea celor ce primeau, treptele nevoinţei şi contemplării săpând spre suirea neînşelată la măsura desăvârşirii. Iar cei ce luau de la tine cu credinţă leacurile duhovniceşti şi urmau căile vindecării de păcate cu mulţumire strigau: Aliluia!
Icos 5
Plecând din inima neamului şi pământului românesc, drumul tău a unit ca o cruce de taină Răsăritul şi Apusul Bisericii drept-slăvitoare, spre slava Sfintei Treimi. Aşa pretutindeni ai împărţit cu bună pricepere comorile pustniciei, întărind pe toţi în conştiinţa menirii de taină a asemănării dumnezeieşti. Pentru aceasta îţi strigăm:
Bucură-te, surpătorule al celor opt patimi de căpătâi
Bucură-te, sfărâmare a zăvoarelor păcatului
Bucură-te, privire ce spulberă negrele întunecimi
Bucură-te, pajişte împodobită cu florile ştiinţei
Bucură-te, minte văzătoare prin ocheanul inimii
Bucură-te, inimă văzătoare prin lumina Duhului
Bucură-te, rodire a Împărăţiei prin adâncă răbdare
Bucură-te, dobândire a Duhului prin înfrânare
Bucură-te, înălţare peste tulburările patimii prin umilinţă
Bucură-te, dobândire a harului prin milostivire
Bucură-te, priveghere întru cunoştinţa prezenţei lui Hristos
Bucură-te, tăcere lucrătoare a cuvântului dumnezeiesc
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 6
Mare este ajutorul tău, Sfinte, către noi, cei loviţi de tot felul de ispite şi necazuri, care te chemăm cu credinţă şi urmăm călăuzirile tale de Dumnezeu insuflate. Şi cu toate că suntem nevrednici, cu mijlocirile tale îndrăznim să întoarcem prin pocăinţă viaţa noastră spre Hristos, Răsăritul cel de Sus şi Izvorul milostivirii, cântând împreună cu tine: Aliluia!
Icos 6
Greu este jugul lăcomiei ce înăbuşă râvna dumnezeiască şi se face pricină a înclinărilor pătimaşe, drept aceea ne-ai învăţat, Părinte Ioane, a-l schimba pe jugul cel uşor al curăţiei inimii prin stingerea îmboldirilor aprinse ale trupului, mărturisirea conştiinţei şi umilinţa ce vine din ascultare. Iar prin postul sufletului şi trupului să arătăm dorul după dumnezeiasca împărtăşire în libertatea duhului, de care şi noi însetând cântăm:
Bucură-te, cercetare a conştiinţei ce smulgi spinii păcatului
Bucură-te, răbdare şi osteneală ce chemi mintea din cutreierul nestatornic
Bucură-te, căinţă a inimii ce sfărâmi împietrirea sufletului
Bucură-te, frică de Dumnezeu ce nu părăseşti cuvântul dragostei Lui
Bucură-te, rugăciune stăruitoare ce răzbaţi prin viforul ispitelor
Bucură-te, hrănire din laptele Scripturii şi mierea Tradiţiei sfinte
Bucură-te, postire născătoare de cumpătare şi înnoire a simţurilor
Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii dumnezeieşti
Bucură-te, feciorie lucrătoare a tainei întrupării lui Dumnezeu
Bucură-te, punere a nădejdii în milostivirea de Sus
Bucură-te, închinare de sine primitoare a lucrării Sfintei Treimi
Bucură-te, curăţire a altarului lăuntric spre primirea Tainelor dumnezeieşti
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 7
Urmând predania bătrânilor ne-ai învăţat atât curmarea mişcărilor demonice împotriva firii cât şi supunerea mişcărilor fireşti faţă de voia şi lucrarea dumnezeiască mai presus de fire. Şi îndemnai astfel să ne împlinim menirea, depăşind cele ale firii în Trupul lui Hristos şi în unire cu Sfânta Treime, cântând împreună cu sfinţii: Aliluia!
Icos 7
Ai vădit, părinte Ioane, lucrarea duhurilor răutăţii ce însoţesc cele opt patimi de căpătâi: duhul lăcomiei, duhul desfrânării, duhul iubirii de argint, duhul mâniei, duhul tristeţii, duhul neliniştii, duhul slavei deşarte şi duhul trufiei. Şi curăţind rănile patimilor, ai pus peste ele balsamul virtuţilor şi legătura dragostei, ca să aflăm vindecare şi mângâierea desăvârşirii, cu bucurie cântând:
Bucură-te, păzire a inimii de răsărirea gândurilor răutăţii
Bucură-te, gătire prin înfrânare a locaşului slavei
Bucură-te, feciorie, taina naşterii duhovniceşti
Bucură-te, trup şi suflet făcute icoană a sălăşluirii dumnezeieşti
Bucură-te, sfinţire a omului întreg după voia Sfintei Treimi
Bucură-te, nimicire a idolilor gândiţi şi simţiţi înaintea chipului lui Dumnezeu
Bucură-te, dezlipire cu duhul de agonisiri şi sălăşluire în hotarul veşniciei
Bucură-te, blândeţe şi răbdare întru nădejde, pământ al rodirii sfinte
Bucură-te, lepădare a întristării lumii pentru întristarea după Dumnezeu
Bucură-te, întristare zămislită din pocăinţă şi dorirea desăvârşirii
Bucură-te, isihie, rod al credinţei lucrătoare prin iubire
Bucură-te, micşorare de sine pentru arătarea slavei lui Dumnezeu
Bucură-te, surpare prin smerenie a înălţărilor trufiei
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 8
Ai înfiinţat la Marsilia, Cuvioase Ioan, două mânăstiri de obşte, una de bărbaţi şi una de femei, răsădind cu duhovnicească pricepere tradiţia monahală a părinţilor din Egipt în specificul locului şi firii locuitorilor din Galia. Pe acestea trecându-le prin inima ta de Părinte şi firea neamului românesc, s-a arătat unicul chip al Împărăţiei într-o nouă icoană a cântării neîncetate de: Aliluia!
Icos 8
La rugămintea Sfântului Castor ai alcătuit, Părinte, Aşezămintele Cenobitice, arătând că măsura desăvârşirii stă în împlinirea poruncii dumnezeieşti cu dreaptă socoteală şi după putere, chiar dacă mijloacele nu sunt aceleaşi. Aşa ai arătat că pogorămintele referitoare la orânduirea vieţii creştine nu înseamnă o schimbare a ţintei, nici a treptelor de atins, ci o împropriere a tradiţiei Bisericii în diferite caractere unite în aceeaşi icoană a comuniunii în Duhul Sfânt.
Bucură-te, iconar fidel erminiilor sfinte
Bucură-te, zugrav al aceluiaşi chip într-o nouă icoană
Bucură-te, înzestrare a Galiei cu armătură duhovnicească
Bucură-te, cuvânt purtător al apei duhovniceşti a pustiei
Bucură-te, începător al monahismului din Apus
Bucură-te, vistierie a comorilor Răsăritului
Bucură-te, purtător al Căii, Adevărului şi Vieţii
Bucură-te, cuvântător de Dumnezeu din plinătatea harului
Bucură-te, lucrător al curăţirii dumnezeieşti
Bucură-te, zugrav al contemplării dumnezeieşti
Bucură-te, liturghisitor al unirii dumnezeieşti
Bucură-te, candelă nestinsă la icoana Întrupării
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 9
Mare taină e libertatea omului dată în însăşi pecetea chipului divin, desăvârşită în dialogul dragostei şi împreună-lucrarea cu Dumnezeu. Iar viaţa veşnică este însăşi părtăşia la iubirea Sfintei Treimi, în bucuria veşnică şi pacea cântării de: Aliluia!
Icos 9
Râvnei Sfinţilor Capadocieni şi a Sfântului Ioan Gură de Aur ai urmat ridicând cuvântul împotriva celor ce susţineau o separare adâncă între firea omenească şi harul divin. Aşa ai arătat că, deşi tot darul desăvârşit şi tot harul vin de la Dumnezeu, libertatea omului zidit după chipul Lui este chemată să răspundă şi să conlucreze cu harul pentru a produce în suflet roadele virtuţilor şi a se împlini în împărtăşirea dumnezeiască.
Bucură-te, urmaş adevărat al Sfinţilor Apostoli
Bucură-te, ferire de învrăjbire cu smerenie evanghelică
Bucură-te, depărtare cu duhul de tulburare şi certuri
Bucură-te, primire a harului pe măsura credinţei
Bucură-te, învăţătură temeluită pe cuvântul lui Dumnezeu
Bucură-te, împreună-lucrător cu Hristos
Bucură-te, statornicie în dreapta credinţă
Bucură-te, pace nesurpată şi blândeţe moştenitoare a raiului
Bucură-te, mărturisire a vieţii ca dialog şi participare
Bucură-te, învăţător al nevoinţei duhovniceşti
Bucură-te, laudă a milostivirii dumnezeieşti
Bucură-te, zugrăvire a chipului omului după erminia Sfinţilor Părinţi
Bucură-te, liturghisire a darului şi primire a harului lui Dumnezeu
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 10
Stâlp al Bisericii te-ai arătat, Părinte Ioane, când la cererea viitorului papă Leon cel Mare al Romei ai alcătuit o ultimă scriere: Despre Întruparea Domnului, împotriva lui Nestorie, punând o piatră de temelie pentru Sinodul al III-lea Ecumenic din Efes, ţinut cu un an mai târziu. Pentru aceasta ca pe un dumnezeiesc părinte şi alăută a dogmelor insuflate te cinstim, şi împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 10
Pe Maica Domnului ai mărturisit-o Născătoare de Dumnezeu iar pe Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Aşa ai arătat că îndumnezeirea nu este o simplă imitare săvârşită de om ca după un model exterior, ci rodul lucrării divine împărtăşite în taina dragostei. Pentru aceasta îţi strigăm:
Bucură-te, alăută a tainei Treimii
Bucură-te, piatră a mărturisirii Întrupării
Bucură-te, piatră la temelia Bisericii
Bucură-te, laudă a naşterii dumnezeieşti din Fecioară
Bucură-te, cinstitor al măririi Născătoarei de Dumnezeu
Bucură-te, conglăsuitor cu Apostolii
Bucură-te, râu al teologhisirii insuflate
Bucură-te, călăuzitorule pe calea mântuirii
Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu şi grabnic ajutătorule
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu şi degrab luminătorule
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 11
Până la capăt ai rămas statornic în dreapra credinţă a Bisericii, păzind nesecat izvorul isihiei dumnezeieşti, Cuvioase Ioan Casian, drept pentru care încă în viaţă fiind ai fost cinstit ca sfânt şi după mutarea ta izvoare de har ai revărsat spre mângâierea celor ce cântă: Aliluia!
Icos 11
Cum vom putea lăuda după vrednicie minunile tale, Părinte Ioane, că nu ne laşi în grelele încercări la care suntem supuşi şi ca pe o gură de rai ne-ai lăsat sfintele tale moaşte, spre mărturia vieţii nestricăcioase întru slava Sfintei Treimi. Fii dar grabnic sprijinitor şi tămăduitor al celor ce aleargă la tine şi cu credinţă cântă:
Bucură-te, chip împlinit în asemănarea dumnezeiască
Bucură-te, rod al pomului Vieţii
Bucură-te, prescură liturghisită de Hristos a neamului românesc
Bucură-te, purtător al crucii de moştenire a acestui pământ
Bucură-te, purtător al crucii omenirii suferinde
Bucură-te, izvor al tămăduirii
Bucură-te, părinte ce naşti în fii duhul mântuirii
Bucură-te, inimă de părinte, îmbrăţişare peste fire
Bucură-te, inimă de fiu în care bate dumnezeiasca iubire
Bucură-te, grijă părintească faţă de toţi cei necăjiţi
Bucură-te, ieşire în căutarea celor rătăciţi
Bucură-te, întâmpinare a fiilor risipitori
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 12
Cu adevărat vă cinstim, Sfinte Ioane şi Sfinte Gherman, împreună cu primul vostru dascăl şi învăţător, Sfântul Ierarh Teotim I al Tomisului, ca pe o icoană a Sfintei Treimi zugrăvită în vetrele sihăstreşti ale Dobrogei. Căci moştenirea acestui neam şi pământ o aţi urcat la cer şi luminători lumii v-aţi arătat, unind sfinţenia vieţii, cultura aleasă şi teologia insuflată în taina cântării de: Aliluia!
Icos 12
În multe stânci şi peşteri, văi şi sate, locuri de închinare şi sfinte locaşuri a răsunat numele tău, Sfinte Ioane, pecetluind în frumuseţea peisajului legătura veşnică de iubire pe care o ai cu acest pământ şi neam. Drept aceea după cuviinţă te cinstim şi cu mulţumire îţi cântăm:
Bucură-te, singurătate cu Dumnezeu ce îmbrăţişezi lumea
Bucură-te, dăruire de sine nevoinţei isihaste
Bucură-te, luminătorule al pustiei
Bucură-te, rugăciune pentru lumea deznădăjduită
Bucură-te, semănătorule al chipului Împărăţiei
Bucură-te, vistier al comorilor pustiei
Bucură-te, făclie nestinsă în sfeşnicul Bisericii
Bucură-te, grabnic ajutător al celor deznădăjduiţi
Bucură-te, mângâietorule al celor întristaţi
Bucură-te, iscusit grădinar al inimilor
Bucură-te, surpător al curselor diavoleşti
Bucură-te, îndemnător spre cele mai presus de fire
Bucură-te, libertate transfigurată prin iubire
Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!
Condac 13
O, Sfinte Părinte Ioan Casian, nu ne lăsa pe noi, păcătoşii, care în neputinţe şi patimi cumplite ne zbatem, şi nu îndrăznim a căuta la faţa lui Dumnezeu din cauza fărădelegilor şi împietririi ce ne apasă. Revarsă spre noi cu harul ce ţi s-a dat milostivirea dumnezeiască spre tămăduire, luminare şi înmulţirea dragostei întru slava Preasfintei Treimi, ca să cântăm cu mulţumire: Aliluia! (de 3 ori).
Apoi Icosul 1 si Condacul 1.

Acatistul Sfantului Gherman - (29 februarie sau 28 in anii bisecti)Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino si Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi, Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru Numele Tău.

Doamne miluieşte,
Doamne miluieşte,
Doamne miluieşte,

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, care eşti în ceruri sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, fie voia Ta precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel viclean!

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici-un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor . Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, caci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Doamne miluieşte (de 12 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Feciorã şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit si S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică .
Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Condacul 1 :

Prea Cuviosului nostru Părinte Gherman, odrăslit în pământul Daciei Pontice, prinos de umilinţă îi aducem noi nevrednicii păcătoşi pentru mijlocirile sale făcute înaintea Cerescului Părinte. Căci, prin rugăciunile sale, mari daruri ne-am învrednicit a dobândi de la Hristos, izvorul cel nesecat de bunătăţi.
Pentru aceasta cu toţii să-i cântăm, cu bună înţelepciune:
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu!

Icosul 1:

Îngerească viaţă petrecând pe pământ, Prea Cuvioase Părinte Gherman, te-ai depărtat de toate cele veselitoare ale lumii şi rănit fiind de dumnezeiască dragoste, ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei, pentru care noi minunându-ne de biruinţa ta asupra puterilor vrăjmaşului celui potrivnic, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii noastre Ortodoxe strămoşeşti ;
Bucură-te, că din tinereţe ai luat chipul cel blând al smereniei ;
Bucură-te, că viaţa sihăstrească a fost mângâierea sufletului tău ;
Bucură-te, că pentru Hristos Domnul lumea ai părăsit ;
Bucură-te, cel ce în mânăstire şi în pustiu te-ai sălăşluit ;
Bucură-te, că în viaţă fiind, de trup te-au depărtat ;
Bucură-te, rugător mare al pustiului ;
Bucură-te, lauda cea curată a credincioşilor ;
Bucură-te, floare a cuvioşiei de Dumnezeu aleasă şi împodobită ;
Bucură-te, lauda cea vestită a pământului dintre Dunăre si Mare ;
Bucură-te, că pe Dumnezeu l-ai iubit mai mult decât proprii tăi părinţi ;
Bucură-te, că tinereţea ta ai adus-o ca jertfă curată lui Dumnezeu ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 2-lea :

Din pruncie doritor şi râvnitor vieţii îngereşti te-ai arătat Părinte Gherman, Prea Cuvioase, şi visteria cea nefurată a credinţei tale curate ai sporit-o, încât toţi se mirau de văpaia dragostei dumnezeieşti ce ardea întru tine; Pentru aceasta cântăm slavă lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 2-lea :

Născându-te din părinţi străromâni, binecredincioşi, în satul Casimcea, din Scythia Minor, unde a propovăduit evanghelia lui Hristos, Andrei, cel dintâi chemat la apostolie, din tinereţe ai ales calea cea dreaptă a raiului, Prea Cuvioase Părinte Gherman; pentru aceasta de la toţi auzi cântare de laudă :
Bucură-te, că din părinţi drepmăritori ai răsărit ;
Bucură-te, vrednică pildă de înfrânare a tinerilor ;
Bucură-te, că de Ioan Casian te-ai legat sufleteşte ;
Bucură-te, că împreună pe calea învăţăturii aţi plecat ;
Bucură-te, că şi în oaste împreună aţi slujit ;
Bucură-te, că lui Hristos împreună v-aţi făgăduit ;
Bucură-te, că nedespărţiţi aţi rămas şi în monarhism ;
Bucură-te, că într-una din mânăstirile Scythiei Mici, împreună cu Ioan Casian, te-ai Nevoit şi lui Hristos Domnul cu credinţă aţi slujit ;
Bucură-te, că şi aici te-ai arătat pildă de ascultare desăvârşită ;
Bucură-te, lauda cea vestită a călugărilor osârduitori ;
Bucură-te, că ai împletit cu iscusinţă rugăciunea cu trupeştile nevoinţe ;
Bucură-te, tăinuitorule al duhovniceştii vieţuiri ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 3-lea

Puterile cereşti s-au minunat, văzându-te pe tine, Prea Cuvioase Părinte Gherman cum, în trup fiind, ai biruit, ispitele celui viclean, ca un înger pământesc ; pentru aceasta, înălţat fiind în cămările cereşti, priveşte către cei ce-ţi cer mijlocirile tale către Dumnezeu şi cu bunătatea ta părintească izbăveşte din toate nevoile pe cei ce cântă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 3-lea :

Cunoscând binecuvântarea vieţii mânăstireşti, împreună cu râvnitorul de Hristos Ioan Casian ai alergat, ca cerbul spre apele izvoarelor, şi te-ai sălăşluit într-una din mânăstirile din locurile natale unde ţi-ai făcut întru smerenie şi ascultare ucenicia ; pentru aceasta, sporindu-ţi cu înţelepciune nevoinţele, toţi te laudă, cântându-ţi :
Bucură-te, că te-ai arătat adevărat om ceresc ;
Bucură-te, că împreună slujitor ai fost cu îngerii ;
Bucură-te, învăţătorul dogmelor creştineşti ;
Bucură-te, râvnitorule iubitor al cuvioasei slujiri a Celui Preaînalt ;
Bucură-te, că nu ai cruţat ostenelile pentru a urma lui Hristos cu bunătate ;
Bucură-te, că prin smerenie ai dobândit cele înalte şi cu sărăcia cele bogate ;
Bucură-te, că prin mulţimea ostenelilor te-ai arătat a fi comoară duhovnicească ;
Bucură-te, săditorule şi harnic lucrătorule al viei celei duhovniceşti ;
Bucură-te, că te-ai arătat a fi jertfă curată asemenea lui Isaac ;
Bucură-te, că mintea ţi-ai înălţat-o la cugetarea cea despre Dumnezeu ;
Bucură-te, împreună rugătorule cu părintele Ioan Casian către Dumnezeu ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumezeu !

Condacul al 4-lea :

Învăluindu-ne viforul multor ispite şi furtunile multor nevoi, la limanul mijlocirilor tale către Dumnezeu scăpăm Prea Cuvioase Părinte Gherman, ca prin rugăciunile tale să prefaci toate tulburările noastre sufleteşti în bună linişte, ca astfel, prin tine, să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 4-lea :

Râvnitorul fiind după desăvârşire, împreună cu Prea Cuviosul Părinte Ioan Casian, ai plecat în căutarea de chipuri ale vieţuirii îngereşti, ajungând la obştile monahale şi sihăstriile din Siria, Palestina şi Egipt, unde te-ai îndulcit de ospaţul duhovnicesc al părinţilor pustiei şi de la dânşii ai învăţat căile desăvârşirii şi virtuţile cele înalte ; pentru aceasta credincioşii creştini îţi aduc laude, cântând fără tăcere :
Bucură-te, cel ce te-ai arătat stăpânitor patimilor omeneşti ;
Bucură-te, că pentru tine moartea a fost fără putere ;
Bucură-te, că nu te-ai uitat la cele trecătoare, de jos ;
Bucură-te, că ai iubit cele netrecătoare, de sus ;
Bucură-te, că prin neobosită veghe ai slujit lui Hristos ;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne izbăvim de văpaia ispitelor ;
Bucură-te, pildă de învăţătură pentru cei tineri ;
Bucură-te, mângâierea celor ce sunt întristaţi ;
Bucură-te, mereu ascultătorule al celor ce-ţi cer ajutor în necazuri ;
Bucură-te, destoinicule învăţător al vieţii celei curate ;
Bucură-te, că pe Domnul cu bunăvoire L-ai slujit ;
Bucură-te, că Lui ai urmat prin buna ta vieţuire ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 5-lea :

Vieţuind în pustnicească ascultare, ai deprins rugăciunea neîncetată a minţii şi a inimii, smerenia şi ascultarea, după pilda părinţilor pustiei, şi ajungând tu însuţi vestit între cei mai renumiţi părinţi ai pustiei, ai urcat spre culmile înţelepciunii şi ale sfinţeniei, cântând fără încetare lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 5-lea :

Ca o lumină într-un sfeşnic te-ai arătat părinţilor pustiei, dar dorul după credinţa părinţilor rămaşi acasă şi liniştea locurilor natale te-au chemat ca un Caanan duhovnicesc, ai întemeiat aşezăminte mânăstireşti şi-ai rânduit viaţa de obşte după pilda pustiei; pentru aceasta, dimpreună cu cinul călugăresc îţi cântăm :
Bucură-te, făclie luminoasă care luminezi inimile noastre ;
Bucură-te, vrednică pildă de răbdare şi smerenie ;
Bucură-te, vrednicule ostenitor al pustiei ;
Bucură-te, că prin tine „Pustia a înflorit precum crinul” ;
Bucură-te, că în Dacia Pontică viaţa pustnicească o ai întărit cu pilda vieţuirii tale ;
Bucură-te, că prin post şi rugăciune te-ai întărit duhovniceşte ;
Bucură-te, că obştea „călugărilor sciţi” cu smerenie şi dragoste te-au ascultat ;
Bucură-te, că împreună rugător cu Sfântul Ioan Casian, te-ai făcut pentru Biserica şi neamul nostru ;
Bucură-te, că te-ai arătat crin cu bun miros şi mireasmă a pustiei ;
Bucură-te, că întăreşti pe credincioşi în credinţă ;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală ;
Bucură-te, că Apostolului Andrei ai urmat în propovăduirea Evangheliei lui Hristos ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 6-lea :

Plecând din Egipt spre pământul strămoşesc împreună cu Sfântul Ioan Casian, te-ai oprit la Constantinopol, Prea Cuvioase Părinte Gherman, şi darul preoţiei ai luat din mânt dumnezeiescului patriarh Ioan Gură de Aur ; pentru care mulţumind lui Dumnezeu, I-ai cântat : Aliluia !

Icosul al 6-lea :

Arătându-ne nouă tuturor calea care duce către Dumnezeu, Sfinte Cuvioase Părinte Gherman, pe toţi ne înveţi ca, prin înţelepciune şi cu a Duhului curăţire, să-I slujim Lui cu frică şi cu dragoste ; pentru aceasta, împărtăşindu-ne de ajutorul rugăciunilor tale către Tatăl ceresc, de la toţi auzi cântare ca aceasta :
Bucură-te, apărătorul dreptei credinţe ;
Bucură-te, mare sprijinitor al creştinătăţii ;
Bucură-te, stâlp de foc al credinţei nostre strămoşeşti ;
Bucură-te, că pe Hristos l-ai propovăduit în Sciţia ca într-un pământ al făgăduinţei ;
Bucură-te, că trăim în ţara noastră sub oblăduirea mijlocirilor tale către Dumnezeu ;
Bucură-te, că în toată vremea ne dai sprijin şi ajutor cu îndestulare ;
Bucură-te, că deşi ai fost în trup ai gustat dulceaţa raiului ;
Bucură-te, că rugăciunile tale sunt pentru noi scară către cer ;
Bucură-te, suflet binecuvântat de Dumnezeu ;
Bucură-te, că eşti fapta cea vie pentru toţi spre pilduire ;
Bucură-te, că te-ai logodit cu cereasca împărăţie ;
Bucură-te, că ţi-ai păzit curăţia trupului neîntinată ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 7-lea :

Împreună cu Ioan Casian postitorul, în cetatea lui Constantin, ai apărat buna cucernicie şi smerenia Sfântului Ioan cel cu Gură de Aur, care chema pe toţi la o viaţă cu adevărat creştină şi plăcută lui Dumnezeu, pentru care şi exil a suferit. Acestea cunoscând noi, Prea Cuvioase Părinte Gherman, cu dragoste şi credinţă te cinstim, cântând dimpreună cu tine lui Dumnezeu cântare de laudă : Aliluia !

Icosul al 7-lea :

Înţelegând că rugăciunea este plugăria sufletului, prin care ne curăţăm inimile de vicleşuguri şi răutăţi, la sinodul de la Stejar te-ai alăturat Sfântului Ioan, dulcele vorbitor şi vrednic liturghisitor ca Întâistătător al Constantinopolului şi împreună cu Sfântul Ioan Casian ai plecat la Roma ca să duci episcopului Inocenţiu scrisoarea clerului şi credincioşilor din cetatea lui Constantin de apărare a nevinovăţiei Sfântului Patriarh ; pentru aceasta toţi iubitorii de adevăr şi cucernicie îţi cântă :
Bucură-te, că rugăciunile tale s-au făcut scară către cer ;
Bucură-te, că pe Sfântul Ioan Gură de Aur, când era defăimat de cei răucredincioşi, l-ai apărat ;
Bucură-te, că până la Roma, întru apărarea lui, împreună cu Ioan Casian, ai călătorit ;
Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe ;
Bucură-te, dar dat nouă de către Dumnezeu ;
Bucură-te, rugător către Dumnezeu pentru turma Lui ;
Bucură-te, lauda Pontului ;
Bucură-te, trâmbiţa adevărului ;
Bucură-te, izvor de sfinţenie ;
Bucură-te, învăţător al înfrânării ;
Bucură-te, stea al vieţuirii celei duhovniceşti ;
Bucură-te, vrednicule îndrumător spre cele de sus ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 8-lea :

Deşi om cu fire ai fost, te-ai arătat, Prea Cuvioase Părinte Gherman, împreună cetăţean cu îngerii, căci ai vieţuit pe pământ ca şi cum n-ai fi avut trup, lepădând toată grija cea lumească ; pentru aceasta înţelepţit fiind de Dumnezeu, cu smerenie ţi-ai ascuns nevoinţele tale cele sfinte, povăţuindu-i neîncetat pe cei încredinţaţi ţie spre mântuire, ca să cânte fără tăcere lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 8-lea :

Având în suflet dumnezeiasca dorinţă de a te nevoi şi mai mult, cugetătorule de Dumnezeu ai cunoscut că sufletul nu poate să fie viu şi să se înalţe către Dumnezeu fără rugăciunea neîncetată ; pentru aceasta auzi de la toţi iubitorii de rugăciune cântare ca aceasta :
Bucură-te, lucrătorul rugăciunii celei curate ;
Bucură-te, că prin neîncetarea rugăciunii, îngerilor te-ai asemănat ;
Bucură-te, că rugăciunea, ca pe o scară la cele duhovniceşti, te-a ridicat ;
Bucură-te, că cei ce călătoresc cu rugăciunile tale cu pace se întorc la casele lor ;
Bucură-te, că binefăcătoarele tale rugăciuni sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu ;
Bucură-te, că ai împreunat rugăciunea cu fapta milosteniei ;
Bucură-te, că cei credincioşi, urmând pilda ta, se întăresc în harul primit de la Dumnezeu ;
Bucură-te, că prin nevoinţele tale, te-ai arătat locaş preacurat al Duhului Sfânt ;
Bucură-te, că te-au cunoscut ucenicii tăi văzător de Dumnezeu ;
Bucură-te, că ai fost împreună vorbitor cu îngerii ;
Bucură-te, că prin îndelungat post şi neîncetată rugăciune ţi-ai agonisit răbdare ;
Bucură-te, îngerule în trup pământesc ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 9-lea :

Nevoinţele tale pustniceşti au uimit pe toţi, iubitorii de pustie, de aceea prin gura prietenului tău, Sfântul Ioan Casian, te-au numit „Sfântul Părinte Gherman”, aducându-ţi cuvânt de cinstire şi laudă, şi toţi au învăţat să cânte, cu tine, lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 9-lea :

Cuvintele şi învăţăturile tale duhovniceşti au hrănit sufletele căutătorilor de Dumnezeu şi iubitori de desăvârşire, pentru aceasta şi noi împărtăşindu-ne de aceste daruri mântuitoare îţi cântăm :
Bucură-te, al celor tineri prea întelept povăţuitor ;
Bucură-te, al celor bătrâni sprijinitor ;
Bucură-te, al curăţiei neobosit propovăduitor ;
Bucură-te, că eşti bucuria celor ce vin către pocăinţă ;
Bucură-te, plinitorule al frumuseţilor sihăstreşti ale strămoşilor noştri ;
Bucură-te, prea alese iubitorule şi cinstitorule al Casei lui Dumnezeu ;
Bucură-te, că pământul Daciei Pontice cu Sfinte biserici şi mânăstiri a fost împodobit;
Bucură-te, că prin poveţele tale ne-am învăţat că tăria neamului este dreapta credinţă;
Bucură-te, că de bună voie ai urmat sărăciei lui Hristos ;
Bucură-te, că ne-ai învăţat să nu adunăm bogăţii pieritoare ;
Bucură-te, că te-ai făcut pildă de smerenie şi iubire de oameni negrăită ;
Bucură-te, alungătorule al poftelor întinate ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu ;

Condacul al 10-lea :

Chip de mare învăţat al tainelor şi desăvârşirii ortodoxe te-ai arătat Sfinte Cuvioase Părinte Gherman, pentru aceasta mulţimea credincioşilor, prin rugăciunile tale, iertare de păcate dobândesc, cântând, împreună cu tine, lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Înţelept al vremurilor te-ai arătat şi cu înţelepciune te-ai înfăţişat înaintea Dreptului Judecător, prin trecerea de la cele trecătoare la cele veşnice în cetatea Romei, ducând rugăciunile noastre înaintea Cerescului Părinte ; pentru aceasta toţi îţi cântăm :
Bucură-te, că vezi pururea faţa veşnicului Părinte ;
Bucură-te, că ai auzit cuvintele : „Bine slugă bună şi credincioasă intră întru bucuria Tatălui Meu” ;
Bucură-te, că numele tău în cartea veşniciei a fost scris ;
Bucură-te, căci astăzi te veseleşti în ceruri ;
Bucură-te, că de sus ţi-a venit răsplata pentru credinţa ta ;
Bucură-te, cela ce te-ai făcut celor din primejdii apărător ;
Bucură-te, că nu te-ai lăsat amăgit de cele trecătoare ;
Bucură-te, candelă aprinsă în bezna nepăsării ;
Bucură-te, aducătorule de înviorare duhovnicească ;
Bucură-te, rugător neîncetat pentru sufletele noastre ;
Bucură-te, următor al nevoinţelor sihăstreşti şi pustniceşti ale părinţilor bisericeşti ;
Bucură-te, că prin asprele tale nevoinţe te-ai jertfit cu totul lui Dumnezeu ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu;

Condacul al 11-lea :

Cum te vom mări mai cu vrednicie, Prea Cuvioase Părinte Gherman, sau cu ce cuvinte vom cânta îndelunga-ţi răbdare şi iubire de cele dumnezeieşti. Căci fire omenească ai avut dar spre cele dumnezeieşti ai râvnit. Pentru aceasta cu toţii aducem, cântare de laudă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 11-lea :

Cu puterea Celui de sus fiind umbrit, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Gherman, cu îndrăzneală te-ai într-armat împotriva celui viclean şi ai biruit vicleşugurile lui ; pentru aceasta Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare cinsteşte pomenirea ta, zicând :
Bucură-te, trandafir odrăslit în pământul Daciei Pontice ;
Bucură-te, cel ce petreci împreună cu toţi sfinţii ;
Bucură-te, cel ce ai risipit meşteşugirile celui viclean ;
Bucură-te, chip duhovnicesc, luminat împodobit ;
Bucură-te, faptă vie vrednică de urmat de toţi creştinii ;
Bucură-te, temelie tare a credinţei Ortodoxe ;
Bucură-te, nădejde împlinită a celor ce te cheamă în ajutor spre mântuire ;
Bucură-te, că pe cei greşiţi îi întorci la pocăinţă ;
Bucură-te, a celor înstrăinaţi povăţuire ;
Bucură-te, vestitorule al bucuriilor duhovniceşti ;
Bucură-te, că pe cei iubitori de Hristos i-ai veselit ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 12-lea :

Pururea ocrotitor al Dobrogei de astăzi şi al întregii moşteniri strămoşeşti româneşti, Prea Cuvioase Părinte Gherman, prin chipul tău, ne binecuvintezi cu dragoste de părinte, povăţuindu-ne paşii spre împlinirea dreptei credinţe strămoşeşti şi îndemnându-ne să cântăm, împreună cu tine, lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 12-lea :

Cu cântări cinstim pomenirea ta, fericind ostenelile tale şi neclintita ta râvnă pentru Hristos, lăudăm postirile şi privegherile tale neîncetate, binecuvântându-te ca pe un mare ajutător şi păzitor al nostru şi glăsuind :
Bucură-te, că pe binecredincioşii creştini dobrogeni cu rugăciunile tale îi ocroteşti
Bucură-te, că pomenirea nevoinţelor tale sihăstreşti şi pustniceşti, poporul nostru
dreptcredincios o împlineşte ;
Bucură-te, chipul cel adevărat al vieţii călugăreşti ;
Bucură-te, lauda cea mare a Dobrogei şi a întregii Românii ;
Bucură-te, risipitorule al gândurilor întunecate ;
Bucură-te, dar dumnezeiesc ;
Bucură-te, zid de scăpare al celor ce te cheamă în ajutor ;
Bucură-te, al ispitiţilor întărire ;
Bucură-te, cugetare de Dumnezeu neprihănită ;
Bucură-te, cel ce ai fost cu trupul nepângărit ;
Bucură-te, rază a credinţei dătătoare de bucurie duhovnicească ;
Bucură-te, că vei fi de-a pururea pomenit de credincioşii români ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 13-lea :

O, Prea Cuvioase Părinte Gherman, lauda Bisericii Dobrogei şi a întregii Românii, părintele nostru duhovnicesc şi al tuturor celor ce cu dreaptă credinţă cinstesc pe Dumnezeu, ascultă acum puţina şi nevrednica noastră rugăciune, ce ţi-o aducem din toată inima, şi ne izbăveşte pe noi de năpastă, de primejdii, de dureri, de ispite şi de toşi vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, spre a cinsti neîncetat sfântă pomenirea ta, slăvind pe Dumnezeu cel pururea iubitor de oameni şi împreună cu tine cântându-i, în veacul ce va sa fie, cântare : Aliluia, Aliluia, Aliluia !

Acest condac se zice de trei ori. Apoi se zice iarăşi Icosul întâi : „Îngerească viaţă petrecând pe pământ, Prea Cuvioase Părinte Gherman,…” şi Condacul întâi : „Prea Cuviosului nostru Părinte Gherman ,…” apoi se face otpustul.

RUGĂCIUNE

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel Preaînţelept şi minunat în lucruri ! Căci din nemărginita-ţi iubire de oameni, Dumnezeu fiind a toată mângâierea şi nădejdea, ai binevoit a ridica dintre neamurile pământului chipuri de fii aleşi, care prin credinţă tare şi prin viaţă pilduitoare să fie candele ale credinţei care să lumineze pe oameni ca să nu se prăbuşească în întunericul cel mai din adânc al neştiinţei de cele dumnezeieşti şi al păcatului.
Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri ! Căci primeşti cu bunăvoinţă mijlocirile sfinţilor bineplăcuţi Ţie, pentru nevoile de tot felul : duhovniceşti şi trupeşti ale nevrednicilor robilor Tăi, ce sunt învăluiţi de valurile vieţii pline de tot felul de ispite şi de poveri nenumărate.
Însuţi, Iubitorule de oameni, Domane, pentru rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi cele ale Sfântului Prea Cuviosului Părintelui nostru Gherman şi ale tuturor sfinţilor, primeşte acum smeritele noastre cereri şi ne izbăveşte pe noi de toată reaua întâmplare. Căci Tu ştii neputinţa firii omeneşti şi cunoşti trebuinţa fiecăruia. Primeşte dar, Prea Bunule Împărate, Stăpâne, rugăciunile noastre apărându-ne de tot răul şi dăruindu-ne cele spre mântuire. Ca pentru toate cele dăruite nouă în toate zilele vieţii noastre să te preaslăvim, dimpreună cu Fiul Tău cel fără de moarte şi cu Prea Sfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea în vecii vecilor.
Amin.