sâmbătă, 11 august 2012

ACATISTUL Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului (11 August)


http://parohiasfantulharalambieconstanta.blogspot.ro/2012/08/sfantul-nifon-patriarhul.html

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1
Pe vrednicul păstor, Sfântul Nifon al Constantinopolului, Ierarhul cel minunat la Bisericii lui Hristos, cel ce, ca un luceafăr prea luminos a strălucit cu înţelepciunea şi cu smerenia pe toate laturile Ortodoxiei, să-l lăudăm după cuviinţă, ca pe un mărgăritar de mult preţ al Bisericii neamului românesc, zicându-i cu evlavie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Icosul 1
Din tinereţile tale, Harul Duhului Sfânt te-a călăuzit să-ţi înfrumuseţezi viaţa şi lucrarea rugăciunii după poruncile Evangheliei lui Hristos. Drept aceea, cu multă dragoste şi râvnă, luând crucea pe umeri, ai urmat Stăpânului Mântuitor, pentru care faptă te lăudăm, zicând:
Bucură-te, alesul lui Dumnezeu;
Bucură-te, floare duhovnicească a ţinutului Dalmaţiei;
Bucură-te, mângâierea evlavioşilor tăi părinţi;
Bucură-te, purtătorul numelui Sfântului Nicolae, ocrotitorul tău;
Bucură-te, cel ce ai crescut în dreapta credinţă;
Bucură-te, că din pruncie sufletul tău s-a făcut sălaş al Duhului;
Bucură-te, mlădiţă bună altoită în Hristos;
Bucură-te, că din tinereţe ai iubit frumuseţile ortodoxiei;
Bucură-te, că luând Crucea ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a cuprins inima ta;
Bucură-te, minte luminată şi înţelepţită de Duhul Sfânt;
Bucură-te, următor al predaniilor Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 2-lea
Pătruns fiind de iubirea lui Hristos, încă din fragedă vârstă ai părăsit grija cea lumească şi îmbrăţişând viaţa smerită a monahilor, ai fost îmbrăcat în chip îngeresc. Pentru aceasta, ai mulţumit totdeauna lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Ca o floare, care se deschide rodului, Sfinte Părinte Nifon, alegând să mergi pe calea virtuţilor, ţi-ai deschis sufletul spre lumina învierii, făcându-l să crească întru roadele Duhului Sfânt. De aceea, ca un purtător de Dumnezeu, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, mugur al sfinţeniei udat de apa vieţii;
Bucură-te, cămară care ţine roadele Duhului Sfânt;
Bucură-te, iconom al tainelor dumnezeieşti;
Bucură-te, râvnitor pentru casa Domnului;
Bucură-te, îndreptător al credinţei şi chip al blândeţelor;
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu şi slugă credincioasă;
Bucură-te, smerit ascultător în mănăstirile Athosului;
Bucură-te, ucenic al pustnicului Antonie;
Bucură-te, următor şi împlinitor al pravilelor călugăreşti;
Bucură-te, cel ce ţi-ai hrănit sufletul cu înţelepciunea;
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina învierii lui Hristos;
Bucură-te, lucrătorul virtuţilor mântuitoare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 3-lea
Cunoscând mai marii cetăţii Tesalonicului înţelepciunea şi viaţa ta îmbunătăţită, după trecerea la cele veşnice a mitropolitului lor, te-au chemat să fii întâistătător, păstor şi învăţător. Drept aceea, întru smerenie, ai primit această înaltă chemare, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Îndreptător credinţei şi pildă de înţelepciune te-ai arătat păstoriţilor tăi, în cetatea Sfântului Dimitrie izvărâtorul de mir, Sfinte Ierarhe Nifon, vrednicule de laudă, căci învăţătura şi faptele tale au uimit chiar şi pe cei necredincioşi, numele tău făcându-se cunoscut în toate părţile Ortodoxiei. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt,
Bucură-te, sârguincios slujitor al tainelor dumnezeieşti;
Bucură-te, înţelept luminător al credincioşilor ortodocşi;
Bucură-te, blândeţe şi tărie duhovnicească drept călăuzitoare;
Bucură-te, păstorul cel bun al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, învăţător şi tâlcuitor iscusit al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, luptător neînfricat împotriva nedreptăţilor;
Bucură-te, povăţuitorul monahilor şi sfătuitorul pustnicilor;
Bucură-te, stâncă neclătinată de zbuciumul lumesc;
Bucură-te, reazemul celor osteniţi şi ajutorul sărmanilor;
Bucură-te, bun chivernisitor al lucrurilor bisericeşti;
Bucură-te, iubitorule de pace şi dreptate pe pământ;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 4-lea
Ca o făclie purtătoare de lumină din lumina Prea Sfintei Treimi s-a arătat slujirea ta arhierească în întunericului necunoştinţei, căci ca nimeni altul, între ierarhii timpului tău, te-ai ostenit a conduce neamurile către lumina învăţăturii Mântuitorului Hristos. Drept aceea, învăţând şi sfinţind pe cei binecredincioşi, mulţumeai pururea lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-ai primit, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Fericite Ierarhe Nifon, numele tău şi faptele tale sfinte fiind cunoscute în toată Ortodoxia, Bunul Dumnezeu a binevoit ca să fii chemat la înalta slujire de patriarh al Constantinopolului, drept aceea, ca păstor al păstorilor şi vrednic şezător pe scaunul apostolesc te lăudăm zicând:
Bucură-te, următorul Sfinţilor Apostoli;
Bucură-te, fericit luminător al sfintei Ortodoxii;
Bucură-te, trimis al lui Hristos să păstoreşti Biserica Sa;
Bucură-te, propovăduitor şi cinstitor evlavios al Prea Sfintei Treimi;
Bucură-te, văpaie de rugăciune care arde spinii eresurilor;
Bucură-te, slujitor al adevărului şi om al dreptăţii;
Bucură-te, semănătorul cuvântului Evangheliei;
Bucură-te, glasul duhului vieţii în Biserica sfintei Înţelepciuni;
Bucură-te, unsul lui Hristos şi purtător de har dumnezeiesc;
Bucură-te, potir în care s-a turnat înţelepciunea cerească;
Bucură-te, învăţător, conducător al sfinţilor credincioşi;
Bucură-te, patriarh prea înţelept al Constantinopolului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 5-lea
Uneltirile şi vrăjmăşiile oamenilor răuvoitori te-au făcut să părăseşti scaunul apostolesc, suferind prigoană şi necazuri pe nedrept. Dar toate acestea le-ai răbdat şi le-ai biruit cu puterea rugăciunii către Hristos, cel ce a suferit împreună cu tine şi care niciodată nu te-a părăsit, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Cunoscută fiind viaţa ta curată şi plină de virtuţi, voievodul Radu cel Mare te-a chemat să fii povăţuitor al credincioşilor din Ţara Românească. Pentru aceasta înţelegând chemarea lui Dumnezeu pentru Grădina Maicii Domnului, Sfinte Părinte Nifon, ai primit să fii păstor strămoşilor noştri, care bucurându-se ţi-au cântat unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe binevenit în Ţara Românească;
Bucură-te, slujitor smerit în Biserica poporului român;
Bucură-te, învăţător statornic al dogmelor ortodoxe;
Bucură-te, organizator iscusit al vieţii bisericeşti;
Bucură-te, îţi aduc mulţumire credincioşii din episcopiile Buzăului şi Râmnicului, înfiinţate de tine;
Bucură-te, povăţuitor blând al poporului binecredincios;
Bucură-te, podoabă de mult preţ a Ortodoxiei româneşti;
Bucură-te, prieten al voievozilor şi al domnitorilor credincioşi;
Bucură-te, părinte duhovnicesc al monahilor români;
Bucură-te, fericit rugător al plaiurilor străbune;
Bucură-te, apostol între apostolii neamului românesc;
Bucură-te, fericit povăţuitor al preoţilor şi călugărilor evlavioşi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 6-lea
Alergat-au la tine, ca la un păstor şi învăţător preaînţelept, clerul şi poporul cel iubitor de Hristos. Iar tu, Părinte, pe toţi i-ai povăţuit să aibă credinţă în Dumnezeu şi să ţină neschimbate dogmele şi Sfintele Tradiţii ale Bisericii drept măritoare, ca împreună cu îngerii să cânte cu vrednicie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Nu te-ai cruţat, Părinte, să mustri cu asprime pe cei fără de lege care se îndepărtaseră de la poruncile lui Dumnezeu, pentru care ai suferit izgonire de la slujirea sfântă a Bisericii. Însă cu credinţă în Dumnezeu, retrăgându-te în singurătatea Muntelui Athos, te-ai rugat pentru cei ce te-au prigonit pe nedrept, drept aceia noi, minunându-ne de răbdarea ta, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe plin de răbdare şi iubire;
Bucură-te, că n-ai suferit călcarea poruncilor dumnezeieşti;
Bucură-te, descoperitorul minciunii şi surpătorul intrigilor;
Bucură-te, luptător vrednic împotriva uneltirilor diavoleşti;
Bucură-te, Ierarhe mai puternic decât ameninţările omeneşti;
Bucură-te, că nimic nu te-a despărţit de adevărul dumnezeiesc;
Bucură-te, că pe Hristos L-ai avut povăţuitor întru toate;
Bucură-te, străjer credincios şi statornic al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, sabie care taie înşelăcinea şi viclenia oamenilor;
Bucură-te, scut de apărare pentru cei nedreptăţiţi;
Bucură-te, liman celor aflaţi în primejdii şi necazuri;
Bucură-te, luceafăr răsărit în vremea prigonirilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 7-lea
Mustrat fiind de cuget şi temându-se să nu vină peste el mânia lui Dumnezeu pentru fapta sa, Radu cel Mare a voit să te readucă, Sfinte Nifon, în Ţara Românească; însă tu, Părinte, mistuit fiind de dorul rugăciunii neîncetate şi al liniştei, ai rămas în viaţa pustnicească mulţumind lui Dumnezeu şi cântându-I: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Ierarh plăcut lui Dumnezeu şi făclie duhovnicească, exemplu al rugăciunii curate şi vistierie neîmpuţinată de sfaturi ziditoare te-ai arătat, Sfinte Părinte, călugărilor şi pustnicilor Muntelui Athos, la care cu toţii alergau şi te cinsteau ca pe un călăuzitor duhovnicesc care revarsă roadele dragostei lui Hristos, zicând:
Bucură-te, ancoră tare şi nemişcată a dreptei credinţe;
Bucură-te, înger în trup, plin de lumină cerească;
Bucură-te, suflet înmiresmat de mireasma Duhului Sfânt;
Bucură-te, cel ce ai fost învrednicit de darul rugăciunii inimii;
Bucură-te, mângâietorul şi povăţuitorul monahilor ascultători;
Bucură-te, cămară în care locuieşte Hristos;
Bucură-te, lauda vieţuitorilor Muntelui Athos;
Bucură-te, purtător de lumină necreată;
Bucură-te, cel prin ale cărui rugăciuni ispitele diavoleşti se risipesc;
Bucură-te, curăţitorul patimilor şi al răutăţilor omeneşti;
Bucură-te, defăimătorul lenevirii şi al vicleşugului;
Bucură-te, nădejdea celor greu ispitiţi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 8-lea
Credinţa cea dreaptă păzind şi calea vieţii pământeşti săvârşind, Sfinte, Dumnezeu te-a mutat de la cele vremelnice la cele nepieritoare. Drept aceea, Împăratul slavei, Hristos Mântuitorul nostru, te-a încununat şi te-a aşezat în ceata marilor dascăli ai lumii şi ierarhi, împreună cu care cânţi neîncetat în ceruri Prea Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Dobândind Împărăţia cerurilor, Sfinte Ierarhe Nifon, te bucuri de răsplata veşnicelor bunătăţi ale Stăpânului tuturor, Hristos Dumnezeu, Cel ce te-a întărit în toate ostenelile tale din Biserica Sa. Iar noi în Biserica slavei Sale cu bucurie îţi aducem unele ca acestea: 
Bucură-te, prietene al Mântuitorului şi casnic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinţii şi locuitorule cu îngerii;
Bucură-te, Patriarh al Bisericii aşezat de Hristos în ceata ierarhilor;
Bucură-te, văzătorule al feţei celei nevăzute a lui Dumnezeu;
Bucură-te, lauda cuvioşilor şi bucuria mucenicilor;
Bucură-te, lumina aprinsă din focul dumnezeirii;
Bucură-te, chip ajuns la măsura asemănării cu Dumnezeu;
Bucură-te, piatra tăiată din piatra Hristos;
Bucură-te, candelă veşnic aprinsă în Împărăţia cerurilor;
Bucură-te, luceafăr strălucitor în lumina cea negrăită;
Bucură-te, cel ce urci din slavă în slavă în Dumnezeu; 
Bucură-te, că Hristos Se oglindeşte în chipul tău;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! 

Condacul al 9-lea
După mutarea ta la cele veşnice, nu după multă vreme, monahii mănăstirii Dionisiu, unde te-ai săvârşit întru Domnul, Sfinte Părinte, au scos sfintele tale moaşte care s-au arătat pline de putere dumnezeiască şi izvorâtoare de tămăduiri, pe care le-au aşezat cu evlavie spre închinare, mulţumind lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Fericitul Voievod Neagoe Basarab, ucenicul tău, auzind că sfintele tale moaşte au fost preamărite de Dumnezeu, cu osârdie a trimis solie să le aducă în Ţara Românească pentru a ridica blestemul înaintaşilor săi. Drept aceea, sfintele tale moaşte, fiind aşezate pe mormântul voievodului Radu cel Mare şi, după multe rugăciuni şi privegheri, toţi au cunoscut că ai iertat de cel ce te-a prigonit. Iar noi minunându-ne de o rânduială ca aceasta, zicem:
Bucură-te, următorul în iertare al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, blândeţe şi tărie duhovnicească drept călăuzitoare;
Bucură-te, semn al dragostei trimis de Dumnezeu credincioşilor;
Bucură-te, casa împăcării şi pacea oamenilor;
Bucură-te, bun îndrumător şi povăţuitor al fericitului Voievod Neagoe Basarab;
Bucură-te, că prin sfintele tale moaşte aduci pace şi linişte în sufletele noastre;
Bucură-te, că te rogi lui Hristos pentru neamul românesc;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate;
Bucură-te, împodobitorul duhovnicesc al catedralei Craiovei cu creştetul tău;
Bucură-te, că Biserica Olteniei se bucură de grija şi ajutorul tău;
Bucură-te, îţi aduc credincioşii şi monahii care poartă numele tău;
Bucură-te, lumină pentru neamuri şi bucurie pentru popoarele ortodoxe;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 10-lea
Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii săi, zicea oarecând în glas de rugăciune proorocul David, că pe tine, Sfinte Ierarhe, cel ales dintre fiii oamenilor, te-a chemat să fii Ierarh cinstit şi preţuit de preoţi, monahi şi credincioşi, pentru care cu toţii veselindu-ne duhovniceşte ne uimim de strălucirea ta pe care ai primit-o de la Dumnezeu, unde, împreună cu îngerii cânţi Prea Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Fiind aşezat de Dumnezeu în ceruri în ceata ierarhilor şi odihnindu-te de ostenelile tale în lumina cea negrăită a Prea Sfintei Treimi nu uita, Părinte Sfinte, pe cei ce cinstesc cu evlavie, aici pe pământ, sfântă pomenirea ta şi întru bucuria inimii îţi cântă:
Bucură-te, rugătorule neîncetat la Dumnezeu pentru noi păcătoşii;
Bucură-te, Sfinte, cinstit între sfinţii neamului românesc;
Bucură-te, foc al Ortodoxiei şi stâlp al Bisericii strămoşeşti;
Bucură-te, icoana ierahilor şi a preoţilor cucernici;
Bucură-te, pacea călugărilor şi liniştea sihaştrilor;
Bucură-te, sfetnic de lumină pentru toţi credincioşii;
Bucură-te, călăuza celor ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, uşă deschisă către sfânta spovedanie;
Bucură-te, povăţuitor către Sfânta Împărtăşanie;
Bucură-te, izvor duhovnicesc care adăpi spre viaţa veşnică;
Bucură-te, liman duhovnicesc în care se odihnesc cei asupriţi pentru dreptate;
Bucură-te, îndulcirea celor ce-ţi cer ajutorul în necazuri şi întristări;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 11-lea
Cu ce cuvinte te vom lăuda pe tine, Sfinte Ierarhe Nifon, cel ce te-ai asemănat pe pământ cu îngerii, vieţuind mai presus de om; propovăduitorul Evangheliei Mântuitorului Hristos, cinstitorul adevărat al Maicii lui Dumnezeu, cel ce ai fost întâi şezător pe scaunul apostolilor, frumuseţea mucenilor şi cuvioşilor, slujitor îndumnezeit de Duhul Sfânt, care cânţi neîncetat: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Gura ta cea grabnică spre învăţătură, răsunând în urechile înţelenite de patimi, deşteaptă sufletele învârtoşate de păcate şi le face sârguincioase să înţeleagă tainele lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhe Nifon, de Hristos cuvântătorule nu înceta să te rogi lui Hristos Dumnezeu să ne trezească şi pe noi la lucrarea faptelor bune, ca să te lăudăm zicând:
Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru cei ce se ostenesc în aspră nevoinţă;
Bucură-te, izbăvitorul de întristare şi dătătorul bucuriei;
Bucură-te, părinte pentru cei orfani şi oropsiţi;
Bucură-te, sprijinul bătrânilor şi reazemul săracilor;
Bucură-te, risipitorul furtunilor şi aducătorul de roadă pământului;
Bucură-te, înţelept povăţuitor al tinerilor;
Bucură-te, dezlegătorul blestemelor şi al farmecelor;
Bucură-te, călăuzitorul conducătorilor noştri pe calea adevărului;
Bucură-te, întruchiparea faptelor bune şi al virtuţilor;
Bucură-te, turnul din care se vede lumina lui Hristos;
Bucură-te, arhipăstor cinstit în toată Ortodoxia;
Bucură-te, apărător statornic al canoanelor şi dogmelor credinţei;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 12-lea
Cel ce în ceruri străluceşti în ceata ierarhilor, iar pe pământ eşti podoaba poporului celui bine credincios, Sfinte de Dumnezeu înţelepţite Nifon, roagă pe Dumnezeu să ne dăruiască harul său pentru a ajunge şi noi la împlinirea virtuţilor ca împreună cu tine să-I cântăm cântarea sfântă: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Harul Duhului Sfânt cere nouă de la Tatăl ceresc, Sfinte, ca să se reverse peste noi pentru a putea lupta împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Întinde mâna ta spre ajutorul nostru, împacă viaţa noastră, Părinte Ierarhe, ca să nu pierim în vâltoarea ispitelor ce ne împresoară, ci, bucurându-ne să-ţi zicem:
Bucură-te, râule al lui Dumnezeu cel plin de apele harului;
Bucură-te, vasul Duhului şi minte veghetoare;
Bucură-te, cunoscătorul teologiei şi al înaltei cugetări;
Bucură-te, icoană luminată de razele dumnezeirii;
Bucură-te, minte înţeleaptă şi gură de mireasmă duhovnicească;
Bucură-te, fulger care luminezi toate laturile Ortodoxiei;
Bucură-te, rugătorule înaintea Prea Sfintei Treimi;
Bucură-te, lauda şi darul Bisericii Ortodoxe Române;
Bucură-te, ocrotitorul Târgoviştei şi al Argeşului;
Bucură-te, bucuria poporului românesc ortodox;
Bucură-te, ajutorul nostru în ziua judecăţii;
Bucură-te, mijlocitorule pentru sufletele noastre;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor!

Condacul al 13-lea
O, întru tot fericite, Sfinte Ierarhe Nifon, primeşte această puţină rugăciune ce ţi-o aducem din inimă curată; izbăveşte-ne de boli, de primejdii, de moarte năpraznică şi de toate ispitele diavoleşti. Roagă, Sfinte, pe Înduratul Dumnezeu să ne izbăvească de focul cel veşnic, iertându-ne păcatele noastre, iar la sfârşitul vieţii noastre, să ne primească în Împărăţia Sa cerească unde toţi sfinţii se veselesc, ca împreună cu tine să cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) 

Apoi se zic din nou Icosul 1: "Din tinereţile tale..." şi Condacul 1: "Pe vrednicul păstor..." 
şi otpustul


AL DOILEA ACATIST AL SF. IERARH NIFON

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh.Amin.
Slava tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti ; Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii vecilor.Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne curateste pacatele noastre. Stapane iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noaste, pentru numele Tau.
Doamne miluieste. Doamne miluieste. Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii vecilor.Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruti, sfinteasca-se numele Tau, vie imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant. Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi. Si ne iarta noua gresalele noastre, precum iertam si noi gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean.
Ca a Ta este imparatia, puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.Amin.
Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi ! Amin !

Miluieste-ne pe noi Doamne, miluieste-ne pe noi, ca nepricepandu-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii vecilor.Amin.
Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit ; nu te mania pe noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau ; toti lucrul mainilor Tale si numele Tau chemam.
Si acum si pururea in vecii vecilor.Amin !
Usa milostivirii deschide-o noua, binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, caci tu esti mantuirea neamului crestinesc.

CREZUL
Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Nascut, Care din Tatal s-a nascut mai inainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut ; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut.
Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si de la Maria Fecioara si S-a facut Om.
Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat.
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi.
Si S-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui.
Si iarasi va sa vina cu slava sa judece viii si mortii, a Carui imparatie nu va avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purecede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit, care a grait prin prooroci.
Intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Marturisesc un Botez intru iertarea pacatelor.
Astept invierea mortilor.
Si viata veacului ce va sa fie. Amin.

Condacul 1 :
Având toată purtarea de grijă pentru turma ta, ai hrănit-o pe ea cu învăţăturile cele de Dumnezeu insuflate, adăpând-o din cuvintele tale cele de-miere-curgătoare. Pentru aceasta ca un sfeşnic luminezi toată lumea dreptcredincioşilor care-ţi cântă : Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu cugetătorule, Preafericite !

Icosul 1 :
Cine nu te va ferici pe tine, Sfinte Cuvioase Ierarhe Nifon, cel ce prin nevoinţe ţi-ai potolit patimile trupului şi ai dobândit mântuirea sufletului, învrednicindu-te şi de vederea slavei cereşti, a Luminii celei mai presus de vederea pământeană a ochilor omeneşti. Sau cine nu te va ferici iarăşi, că ai stricat cu viteazul tău cuget împletiturilre cele viclene ale amăgitorului şi l-ai ruşinat ? Pentru aceasta, primeşte de la noi cântări de laudă :
Bucură-te, cel ce ai fugit de cele lumeşti ca de o fiară cumplită ;
Bucură-te, că pe acelea le-ai urât cu ură desăvârşită ;
Bucură-te, că din părinţi credincioşi şi din neam bun ai răsărit ;
Bucură-te, că la Sfântul Botez Nicolae te-ai numit ;
Bucură-te, cel ce, crescând cu vârsta trupească, ai crescut mai mult duhovniceşte ;
Bucură-te, că nu te-ai îndulcit de jocurile copilăreşti, ci ai alergat să aduni mierea faptelor bune ca o albină de pe florile cele bine mirositoare ;
Bucură-te, că râvneai din pruncie după viaţa monahală ;
Bucură-te, că, mic fiind, urmai Sfinţilor Părinţi cu dragoste, mâncând numai pâine şi apă ;
Bucură-te, că ieromonahului Iosif te-ai dat şi el spre filosofia faptelor bune te-a povăţuit ;
Bucură-te, că împreună cu el în ascuns ai fugit la sihastrul Antonie, de a cărui binecuvântare te-ai învrednicit ;
Bucură-te, că te-a primit şi te-a rânduit cum să te nevoieşti ;
Bucură-te, că viaţă îngerească ai câştigat urmând întru toate bătrânului ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 2-lea :
Cum dar vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, Sfinte Ierarhe Nifon, noi, nevrednicii, că nici cu faptele, nici cu credinţa, nu ne apropiem de cinstitele tale lucrări, doar mărturisim a noastră slăbiciune şi ne rugăm ţie a ne ajuta şi a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea aceasta : Aliluia !

Icosul al 2-lea :
Ne-au cuprins acum dureri ce nu se pot spune. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu aşteptăm. Toţi ne-au părăsit deodată şi plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloşia noastră ! Nu avem altă nădejde decât în mila lui Dumnezeu şi în ajutorul tău, Sfinte Părinte. Pentru aceasta năzuim la tine, slăvite Patriarh a toată lumea, grăbeşte să ne izbăveşti cu rugăciunile tale ca, vindecându-ne, să-ţi cântăm ţie : 
Bucură-te, leacul durerilor cel foarte bun ;
Bucură-te, mâna vindecării cea ocrotitoare ;
Bucură-te, că te-ai dăruit nevoinţelor pustniceşti ;
Bucură-te, că, aprins de dragostea dumnezeiască, ai cerut bătrânului să te îmbrace în cinul monahicesc ;
Bucură-te,că el ţi-a primit cererea, îndrumându-te spre nevoinţe, fără de care nu se câştigă Împărăţia Cerurilor ;
Bucură-te, că după aceea te-a tuns, numindu-te Nifon ;
Bucură-te, că apoi ai mers la dascălul Zaharia, de la care ai deprins rânduielile Sfântului Munte Athos ;
Bucură-te, că ai ajuns la Mănăstirea Vatopedului şi te-ai închinat icoanei făcătoare-de-minuni a Maicii Domnului ;
Bucură-te, că întâlnindu-te cu Daniil, superiorul Muntelui, ţi-a cerut cuvânt de folos pentru fraţi ;
Bucură-te, că el auzise despre înţelepciunea ta ;
Bucură-te, că tu, smerindu-te, ai zis : « Nu sunt vrednic să dau doctorie celor sănătoşi şi iscusiţi » ;
Bucură-te, cel ce eşti decât filosofii mai înţelept ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 3-lea
Obosit de truda gândurilor lumeşti, m-am deşteptat acum eu, ticălosul, lăcrimând, că nu am deloc fapte bune ; că nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire şi temându-mă de tăierea cuvenită smochinului celui neroditor, cad înaintea ta, Sfinte Preacuvioase Nifon şi strig: mântuieşte-mă cu rugăciunile tale, ca împreună cu tine să-I cânt lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 3-lea :
Nelegiuirile şi mulţimea strâmbătăţilor pe care noi le-am pricinuit aproapelui nostru, ne osândesc şi nu ştiu ce vom face şi ce vom răspunde mergând la judecată, unde toţi ne prigonesc, toţi se ridică împotriva noastră să ne împileze. Tu, însă, Preamilostive Părinte Nifon, care asculţi mărturisirea noastră, soleşte la Domnul, ca să prefacă soarta noastră osândită întru bunătate, scoţând din inimile vrăjmaşilor noştri toată urâciunea şi te vom preamări cu laude:
Bucură-te, al celor greşiţi fără pregetare mijlocitor;
Bucură-te, al judecătorilor celor răi îndreptător:
Bucură-te, celor flămânzi de învăţăturile dumnezeieşti hrănitor;
Bucură-te, că Daniil ţi-a zis să nu păstrezi cuvintele cele dumnezeieşti numai pentru tine;
Bucură-te, că metanie făcând, ai început să-i înveţi, încât toţi se minunau;
Bucură-te, că aşa de dulci erau cuvintele tale , încât nimeni nu putea să se despartă de tine ;
Bucură-te, că au uitat şi de hrana cea trupească, ascultând cuvintele tale cele însuflate de Duhul Sfânt ;
Bucură-te, că şi la Schitul “Pantocrator” ai fost, ca să vezi pe pustnicii care acolo petreceau;
Bucură-te, că te-a minunat covârşitoarea lor răbdare şi, acolo rămânând, învăţai de la dânşii, trăind filocalia ;
Bucură-te, că, mergând în mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul numită Dionisiu, ai văzut că aveau toate de obşte ;
Bucură-te, că văzând asprimea locului, te bucurai, închipuindu-ţi că vezi pe Mergătorul-Înainte, în munţi mâncând acride şi miere sălbatică ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 4-lea :
De împresurările diavoleşti îi mântuieşti pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, cel ce cu râurile sudorilor ai stins cuptorul patimilor. Pentru aceasta dăruieşte acum vindecări neputinţelor noastre strigând neîncetat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 4-lea :
A Sfintei Treimi sălăşluire gânditoare şi casă de lumină purtătoarte te-ai arătat, de Dumnezeu înţelepţite, Sfinte Nifon; pentru aceasta toţi alergăm la doctoria rugăciunii tale celei bine primite, ca să ne vindecăm de bolile sufleteşti şi trupeşti şi să-ţi cântăm :
Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost înţelepţit ;
Bucură-te, că niciodată cuvânt deşert nu ai vorbit ;
Bucură-te, că nicio carte bisericească fără lacrimi nu ai citit ;
Bucură-te, că după ce te-ai făcut schimnic, rugat fiind de fraţi, preoţia ai primit ;
Bucură-te, că la mai multă nevoinţă te-ai dat cu priveghi şi cu rugăciuni şi cu dragoste către toţi fraţii ;
Bucură-te, că mare luminător te-ai arătat tuturor strălucind cu faptele ;
Bucură-te, că, stând tu la rugăciune, te-a văzut bătrânul Petru în lumină de foc ce la cer te suiai ;
Bucură-te, că el s-a dus şi i-a dezvăluit egumenului vedenia, deşi tu minunea o ascundeai;
Bucură-te, că stareţul, temându-te că vei fugi de slavă şi că de tine vor fi lipsiţi, l-a învăţat să nu mai spună aceasta nimănui ;
Bucură-te, că murind Mitropolitul Tesalonicului, Partenie, te-a ales tot Tesalonicul în locul lui ;
Bucură-te, că ştiind cu duhul voia cea dumnezeiască, te-ai dus, punându-ţi nădejdea în Dumnezeu ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 5-lea :
Ca un bun păstor, Sfinte Ierarhe Nifon, turma ta te-ai nevoit sa o duci la păşunea cea duhovnicească şi din izvoarele darului să o adapi pe ea ; pentru aceea, împreună cu tine strigă : Aliluia !

Icosul al 5-lea :
Nevoindu-te mai presus de fire, Sfinte Ierarhe Nifon, şi biruind vicleşugurile diavoleşti, un adevărat « bătrân » ostaş al lui Hristos te-ai arătat, făcându-te locuitor al Muntelui Sfânt. Pentru aceasta îţi zicem :
Bucură-te, al monahilor canon şi temelie ;
Bucură-te, că înainte de a merge la Tesalonic să primeşti arhieria, ai plâns, smerindu-te că nu eşti vrednic ;
Bucură-te, că egumenul cu fraţii te-au rugat să le trimiţi cele pentru nevoile trupeşti de la Tesalonic ;
Bucură-te, că tu le-ai proorocit că mare primejdie îţi va urma din partea necredincioşilor ;
Bucură-te, că ajungând la Tesalonic, te-a întâmpinat poporul să te vadă şi să-l binecuvintezi ;
Bucură-te, că în zi de Duminică ai fost hirotonit arhiereu şi păstor al oilor cuvântătoare ;
Bucură-te, că după doi ani ai fost chemat la Constantinopol pentru treburi bisericeşti ;
Bucură-te, că acolo l-ai văzut pe Zaharia, dascălul tău ;
Bucură-te, că s-a împlinit proorocia lui că te va mai vedea o dată în viaţă ;
Bucură-te, că el după câteva zile a murit, iar tu l-ai îngropat cu mare evlavie ;
Bucură-te, că după puţină vreme a murit Patriarhul Constantinopolului ;
Bucură-te, că toţi cu un glas te-au pus în scaunul lui ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de -Dumnezeu cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 6-lea :
Crucea pe umeri ridicând-o, Cuvioase, ai urmat Celui ce pentru noi pe pământ a binevoit a se arăta. Pentru aceasta, îndulcirea lumii toată o ai părăsit, vieţuind ca un fără de trup, Părinte Nifon, viaţă întocmai cu îngerii. Drept aceea, împreună cu ei petrecând, adu-ţi aminte de cei ce cu dragoste te cinstesc şi-I strigă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 6-lea :
Cuvioase Părinte de trei ori fericite, Preasfinţite, Păstorule cel bun al lui Hristos, cel ce ţi-ai pus sufletul tău pentru oile tale, tu şi acum, o prealăudate, de Dumnezeu fericite Nifon, cere cu rugăciunile tale să scăpăm de asupririle celui viclean şi luminându-ne cu solirile tale, să-ţi cântăm unele ca acestea :
Bucură-te, că la scaunul slavei Celui Preaînalt cu arhanghelii şi cu îngerii salţi şi te veseleşti ;
Bucură-te, că, tu, fericite, ca un apostol ai propovăduit cu mare glas dogmele cele dumnezeieşti ;
Bucură-te, că te sârguiai în tot chipul să îndepărtezi lupii de la turma lui Hristos ;
Bucură-te, că mulţi creştini ai făcut în taină, cu sfaturile tale cele dumnezeieşti, botezandu-i în numele Sfintei Treimi ;
Bucură-te, că biserica lui Hristos foarte mult creştea şi strălucea, avându-te pe tine mare luminător ;
Bucură-te, că unii clarici, din zavistia vrăjmaşului, cu porunca împărătesei din scaun te-au îndepărtat ;
Bucură-te, că ai cunoscut că această izgonire s-a făcut din lucrarea diavolului şi pentru răufăcătorii tăi te-ai rugat ;
Bucură-te, că dorind liniştea, te duceai în calea ta, bucurându-te că de grijile bisericeşti ai scăpat ;
Bucură-te, că te-ai dus în altă mănăstire a Sfântului Ioan Botezătorul, viaţă plăcută lui Dumnezeu acolo petrecând ;
Bucură-te, că a strălucit peste tot vestea despre tine şi mulţi creştini veneau, de la viaţa ta cea sfântă folosire luând ;
Bucură-te, că tu, de Dumnezeu fericite, mult ai ajutat lumea cu pilda vieţii tale celei strălucite ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu-cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 7-lea :
Râvnitor al dogmelor dreptei credinţe te-ai arătat, dumnezeiască iubire ai avut în inima ta, Cuvioase Părinte Nifon, şi focul dragostei către Hristos înfierbântându-ţi mintea, îndumnezeit cu totul şi înfricoşat te-ai făcut şi pe toate cele de faţă ca pe un vis le-ai socotit, strigând : Aliluia !

Icosul al 7-lea :
Râvnitor al dogmelor dreptei credinţe te-ai arătat, de trei ori fericite, şi minuni multe săvârşind, te-au văzut popoarele plin de dumnezeiască dragoste şi credinţă întru Hristos şi se îndemnau, bucurându-se cu duhul, să-ţi strige unele ca acestea:
Bucură-te, că pentru marea ta smerenie ai supus demonii şi dar de minuni şi de tămăduiri ai luat de la Hristos spre-nevoinţă-îndemnătorul ;
Bucură-te, că după doi ani ai fost rechemat la scaunul Patriarhiei a toată lumea şi iarăsi ai strălucit ca lumina în sfeşnic »;
Bucură-te, că nesuferind vicleanul diavol lumina ta, a uneltit alte prigoniri, vrând să te depărteze cu totul din această treaptă înaltă prin care puteai scoate multe suflete din ghearele lui;
Bucură-te, că, venind într-o sărbătoare de la Biserică, te-ai întâlnit cu împăratul şi, părându-i-se că nu i-ai dat cinstea cuvenită, a doua oară te-a surghiunit ;
Bucură-te, că te-a păzit cu ostaşi în biserica din Adrianopol ;
Bucură-te, că domnitorul Ţării Româneşti, Radu-Vodă, a venit să te vadă, plecându-şi capul cu multă evlavie ;
Bucură-te, că el se mâhnea pentru ispitele şi izgonirea ce pătimea, iar tu l-ai învăţat că aşa se dobândeşte Împărăţia Cerurilor ;
Bucură-te, că el te-a rugat să vii în ţara sa ca să-l înveţi viaţă duhovnicească şi plăcută lui Dumnezeu ;
Bucură-te, că Radu a mijlocit la păgâni şi te-a luat cu sine ca să le fii povăţuitor spre fapte bune ;
Bucură-te, că Radu a făgăduit să te asculte întru toate, iar tu, Sfinte, ai lăudat buna lui socotinţa ;
Bucură-te, că tu l-ai învăţat să păzească legile şi canoanele bisericeşti, că şi poporul îl va asculta pe el ;
Bucură-te, că ajungând în Ţara Românească, ai poruncit să se facă sobor de preoţi şi de egumeni, pe care îi învăţai din Sfânta Scriptură şi din Sfinţii Părinţi ;
Bucură-te, că ei au primit cu mulţumire şi cu bucurie sufletească sfaturile tale, sârguindu-se să-şi îndrepteze obiceiurile ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu-cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 8-lea :
Pe pământ ca un alt Înainte-Mergător te-ai arătat, Preafericite, că acela l-a mustrat pe Irod, făcătorul fărădelegilor, iat tu, Sfinte, l-ai ruşinat pe domnitorul Radu, spunându-i să nu calce legile şi canoanele bisericeşti, unindu-se cu acel moldovean şi dându-i pe sora sa în căsătorie, iar femeia şi copiii lui să rămână în părăsire şi sărmani, căzând el şi cei dimpreună cu dânsul în păcatul preacurviei. Iar noi, Preabunule Părinte, lăudându-te cu cântări, Îl slăvim pe Dumnezeu, Cel ce ţi-a dat ţie această pricepere şi îndrăzneală, zicând : Aliluia !

Icosul al 8-ulea :
Mai înainte împotrivindu-te lui Radu, cel de trei ori ticălos, l-ai ruşinat că, unindu-se cu moldoveanul cel fără de lege, căuta să te izgonească de la scaunul tău, fericite, că nu sufereau ticăloşii a le mustra fărădelegea lor şi să fii iubit de Dumnezeu şi de oameni. Pentru aceasta toţi cu un glas te slăvim şi lăudăm isteţimea minţii tale, că ai stricat socoteala cea proastă a minţii lui Radu. Deci primeşte de la noi aceste cântare de laudă :
Bucură-te, că tu, Sfinte, mai întâi l-ai învăţat pe Radu cu blândeţe să pedepsească pe cei fără de rânduială ;
Bucură-te, că el la început a primit învăţăturile tale şi te numea nou Ioan Gură de Aur ;
Bucură-te, că venind acel moldovean cu nărav rău, şi-a lăsat soţia şi copiii sărmani şi a luat-o pe sora lui Radu ;
Bucură-te, că tu, fericite, te-ai întristat şi l-ai mustrat că a călcat legea şi canoanele Sfinţilor Părinţi ;
Bucură-te, că vicleanul moldovean a pornit spre mânie pe Radu asupra ta, vrând să te alunge din ţară ;
Bucură-te, că văzând sălbăticia lui Radu, le-ai proorocit că are să vină mare urgie asupra lor ;
Bucură-te, că nu te-ai temut spunându-le că eşti gata să îţi verşi sângele pentru Hristos şi pentru păzirea poruncilor Lui ;
Bucură-te, că, mergând la biserică, ai adunat poporul şi, îmbrăcându-te în veşminte arhiereşti, ai afurisit pe acel moldovean şi pe părtaşii acelei fărădelegi ;
Bucură-te, că l-ai scos afară din biserica împreună cu sora lui Radu şi l-ai ruşinat în faţa poporului ;
Bucură-te, că le-ai proorocit că Radu şi moldoveanul vor muri de moarte rea, după faptele lor ;
Bucură-te, că, punându-ţi veşmintele pe Sfânta Masă, ai plecat, având pururea nădejdea în Dumnezeu ;
Bucură-te, că Radu a poruncit să nu mai slujeşti ca arhiereu şi să nu ţi se mai dea hrană :
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu-cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 9-lea :
Preacuvioase Părinte Nifon, am auzit de minunile tale cele prea mari şi m-am înspăimântat, fiind cuprins de multă bucurie şi frică, încât nici nu mai ştiu ce să grăiesc, ci împreună cu tine Îi cânt lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 9-lea :
Soare purtător de lumină, sfeşnice cu strălucire de aur, sfinţeşte şi curăţeşte pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta dumnezeiască, că se înfricoşează toţi de viaţa ta cea cu fapte bune, Sfinte Nifon, Preafericite. Pentru aceasta te fericim, zicând :
Bucură-te, sfeşnicule strălucit cu raze de aur , care luminezi toată lumea cea de sub soare;
Bucură-te, că fiind izgonit de pe scaun la marginea satului într-o căsuţă mică ai locuit ;
Bucură-te, că un boier cu numele Neagoe, fiul tău duhovnicesc, îţi aducea în ascuns cele de trebuinţă ;
Bucură-te, că Radu, socotind şi urgia lui Dumnezeu şi blestemul tău, Sfinte, te-a chemat înapoi cu vicleşug ;
Bucură-te, că văzând îndărătnicia lui, ca pe un nebun l-ai mustrat, apoi ieşind, te-ai dus ;
Bucură-te, că i-ai proorocit lui Neagoe, boierului credincios, că va ajunge om mare dacă va păzi sfatul tău şi legea lui Dumnezeu ;
Bucură-te, că l-ai binecuvântat ca pe un ucenic credincios şi te-ai dus, lăsându-l plângând;
Bucură-te, că luând pe ucenicii tăi, Macarie şi Ioan, te-ai dus la mănăstirea Vatopedului ;
Bucură-te, că, ajungând acolo, pustnicii muntelui au alergat să ia binecuvântare şi să audă învăţăturile tale ;
Bucură-te, că ucenicul tău Macarie, urmându-te în fapte bune, a cerut binecuvântare pentru moartea mucenicească ;
Bucură-te, că văzând scopul lui, i-ai proorocit că va primi moarte de mucenic ;
Bucură-te, că tu ai rămas în mănăstirea Dionisiu ca simplu monah, acoperit cu smerenia ;
Bucură-te, că slujbă de argat la catâri ţi-au dat, neştiind darul ce locuia în tine ;
Bucură-te, că, stând la rugăciune în miezul nopţii, văpăi de foc care suiau până la cer s-au văzut împrejurul tău ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu-cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 10-lea :
Te rugăm, Sfinte, să ne mântuieşti cu bine-primitele tale rugăciuni, pe toţi cei ce alergăm la minunata ta prăznuire de peste an, căci mare îndrăzneală ai către Dumnezeu şi poţi să ne ajuţi nouă, celor ce-I cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 10-lea :
Purtătorule de lumină, dumnezeiescule Ierarhe Nifon, luminează şi inimile şi minţile noastre, ale celor ce cu râvna îţi aducem laude şi cântări ca acestea :
Bucură-te, mare făcătorule de minuni, Preacuvioase ;
Bucură-te, că fiind înştiinţat egumenul, s-a rugat lui Dumnezeu să-i descopere darul tău şi bunătatea faptelor tale ;
Bucură-te, că i s-a arătat Sf. Ioan Botezătorul, zicându-i să iasă cu toţi fraţii cu făclii aprinse în calea ta, că Patriarhul Nifon eşti;
Bucură-te, că tu, văzându-i, ai căzut cu faţa în jos, udând pământul cu lacrimi;
Bucură-te, ca egumenul a zis către tine : « ajunge atâta smerenie, o, luminătorule al lumii»; 
Bucură-te, că ducându-te prin mănăstiri, slujeai la toate ca unul din cei proşti ;
Bucură-te, că şi la spălătorie mergeai şi la moară ;
Bucură-te, că şi corabia mănăstirii, venind de la metocuri şi primejduindu-se de furtună, o ai scăpat ;
Bucură-te, că, intrând tu în ea, a încetat furtuna ;
Bucură-te, că fraţii, căzând la picioarele tale, te rugau să-i binecuvintezi să poată aduce cu uşurinţă hrana în mănăstire ;
Bucură-te, că ai binecuvântat fierul corabiei şi le-ai zis să-l pună la loc şi, când va fi furtună, să-l arunce în mare ;
Bucură-te, că atunci când se pornea furtuna, strigau fraţii, unul către altul : « aruncaţi-l pe Patriarh în mare ca să înceteze furtuna » :
Bucură-te, că ei slobozeau fierul în mare chemând numele tău şi se făcea linişte ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu-cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 11-lea :
Lumină trimisă de Luminătorul cel Mare, arătându-te tu, Preafericite Nifon, ai luminat toată lumea cea de sub soare cu rugăciunile tale şi pe toţi monahii din acea mănăstire sfătuindu-i, mai înainte le-ai arătat lor mutarea ta din viaţă, iar ei, de întristare umplându-se, lăudau pe Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 11-lea :
Cu îngerii cânţi acum în Ceruri, ca mai înainte cu oamenii pe pământ, cântarea cea întreit sfântă a lui Dumnezeu, pe Care roagă-L pentru cei ce te cinstesc pe tine, fericite Nifon, şi cu dragoste sărută sfintele tale moaşte. Lăudându-te din suflet, strigăm aceste laude de mulţumire :
Bucură-te, înţelepte Nifon, că monahii corăbieri aveau fierul acela ca pe o comoară de mult preţ ;
Bucură-te, că ai arătat fraţilor vremea mutării tale către Răsplătitorul nevoinţelor ;
Bucură-te, că ei plângeau cu jale tânguindu-se pentru pierderea unui bun părinte învăţat ce le-ai fost ;
Bucură-te, că tu le-ai zis proiestoşilor « cereţi ce voiţi de la mine şi eu, prin rugăciune, vă voi da vouă, mai înainte de a mă duce la Dumnezeu » ;
Bucură-te, că ei au cerut să le laşi rugaciuni de dezlegare pentru cei morţi ;
Bucură-te, că ai făcut rugăciuni cu lacrimi către Dumnezeu, ca să le împlinească cererea lor ;
Bucură-te, că, întristându-se cei din Muntele Athos de trecerea ta la Domnul, s-au adunat să sărute cinstitele tale moaşte ;
Bucură-te, că după adormirea ta, Radu, domnul Ţării Româneşti, a căzut în boală nevindecată si tot trupul i-a putrezit ;
Bucură-te, că trupul lui după moarte s-a îngropat la mănăstirea Dealu :
Bucură-te, că Neagoe, după proorocirea ta, a ajuns domn al Ţării Româneşti ;
Bucură-te, că el avea dorinţa să aducă cinstitele tale moaşte în ţară ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu-cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 12-lea :
Cetele tuturor sfinţilor au întâmpinat, Preacuvioase Părinte Nifon, sfânt sufletul tău când se ridica la cer şi cu îngerii cântare de biruinţă lui Dumnezeu cu laude aduceau, cântându-I : Aliluia !

Icosul al 12-lea :
Lumina cea neapusă a Preasfintei Treimi o vezi nemijlocit, Sfinte Ierarhe Nifon, şi te bucuri acum cu bucuria cea adevărată, nesfârşită si negrăită, pentru lucrările şi ostenelile cu care te-ai nevoit . Pentru aceasta, toţi te lăudăm aşa :
Bucură-te, de Dumnezeu încununate Ierarhe ;
Bucură-te, că un monah surd şi mut, sărutând dumnezeieştile tale moaşte, a vorbit fără împiedicare ;
Bucură-te, ca şi pe un alt monah orb de amândoi ochii l-ai vindecat ;
Bucură-te, că aducându-se preacinstitele tale moaşte în Ţara Românească, ai fost întâmpinat de domnul Neagoe cu mult popor cu făclii aprinse ;
Bucură-te, că, aducându-le în mănăstirea Dealu, le-a aşezat pe mormântul lui Radu ;
Bucură-te, că, făcând priveghere şi adormind Neagoe, te-a văzut în vedenie cum l-ai spălat pe Radu şi l-ai iertat pe el de blestem ;
Bucură-te, că i-ai zis lui Neagoe să trimită moaştele tale înapoi la Sfântul Munte ;
Bucură-te, ca iubitorul de Dumnezeu Neagoe a strigat :« Slavă Ţie, Împărate Ceresc, Cel ce ai preamărit pe robul tău Nifon cu mărire negrăită » ;
Bucură-te, că mulţi bolnavi s-au făcut sănătoşi, atingându-se de dumnezeieştile tale moaşte ;
Bucură-te, că Neagoe, făcând un sicriu frumos de aur cu pietre scumpe, te-a aşezat într-însul ;
Bucură-te, că Neagoe a oprit dumnezeiescul tău cap şi l-a aşezat în mănăstirea Curtea de Argeş, pe care sărutându-l, şi noi luăm iertare de păcate, prin rugăciunile tale ;
Bucură-te, Sfinte Nifon, de-Dumnezeu-cugetătorule, Preafericite !

Condacul al 13-lea :
O, Preafericite şi Mare Ierarhe Nifon, ascultă rugăciunea noastră şi primeşte mulţumirile acestea pe care le aducem ţie din toata inima, ca să ne izbăveşti pe noi de boli, de primejdii şi de ispitele diavoleşti, spre a cinsti pomenirea ta şi a mărturisi minunile pe care cu puterea darului Sfântului Duh le faci nouă, cei ce cu credinţă Îi cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !(Acest condac se zice de trei ori).
Apoi se zice iarăşi Icosul întâi şi Condacul întâi şi se face otpustul.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu