miercuri, 23 martie 2011

Acatistul Sfântului Sfinţitului Ierarh Porfirie, Întâistătătorul Gazei

Condacul I
Apărătorului credinţei dreptslăvitorilor, şi cinstitului păzitor al lemnului Sfintei Cruci a Mântuitorului; celui ce a luat de la Domnul darul de a face minuni, cu smerenie să-i cântăm: Bucură-te sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Icosul I
Îngerul Sfatului celui Mare, Domnul nostru Iisus Hristos, te-a chemat pe tine în rândul îngerilor, îmbracându-te din tinerete cu haina cea luminoasa şi încunându-te cu cununa pustniciei.Pentru aceasta toţi întrun glas te lăudam aşa:
Bucură-te, că din tinereţe ai trăit feciorie
Bucură-te, cel asemenea îngerilor şi arhanghelilor în curăţie
Bucură-te, căci cu sfinţenia ta covârşesti pe puteri şi serafimi
Bucură-te, că iubeşti pe Domnul ca înflăcaratii heruvimi
Bucură-te, că pentru Dânsul toate le-ai lepădat
Bucură-te, că Împărăţia cerurilor o ai caştigat
Bucură-te, că întâi bogăţia lumii ai urât-o
Bucură-te, cel ce averea celor săraci ai împărţit-o
Bucură-te, că pustniceşte mult timp ai petrecut
Bucură-te, teologule neîntrecut
Bucură-te, că sfintele locuri vizit-ai neîncetat
Bucură-te, al fiilor tăi rugător nestrămutat
Bucură-te sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul II
Ştiindu-se dator Domnului, trimis-a sfântul pe ucenicul său Marcu să împarta toata averea sa săracilor, celor ce cântă cu mulţumire Domnului: Aliluia
Icosul II
Întelegerea vedeniei celei înfricoşătoare a priceput-o sfântul când i s-a încredinţat a păzi Crucea ce de viaţă dătătoare, pentru aceasta îi strigăm:
Bucură-te, preasfinţite, ce crucea Domnului ai primit a o păzi
Bucură-te,că lângă dânsa ai slujit în fiece zi
Bucură-te, ghiveci de aur al Lemnului Vieţii
Bucură-te, sfinte ce cu puterea Crucii a înviat morţii
Bucură-te că si îngerii împreună cu tine Crucea slăveau
Bucură-te, că fii tăi a purta crucea nu se fereau
Bucură-te, cel ce pe demoni cu puterea crucii i-ai alungat
Bucură-te,că gazenii mult te-au laudat
Bucură-te, că pe ucenicii tăi bine i-ai povăţuit
Bucură-te, că a risipi temple păgâne te-ai ostenit
Bucură-te, păstor blând ce ai slujit aproape de oi
Bucură-te acum şi te roagă pentru noi
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul III
Puterea Celui de Sus degrab te-a vindecat şi tâlharul de pe cruce la Domnul te-a chemat, iar tu părinte cu glas mare, mulţumind, ai strigat: Aliluia
Icosul III
Având Porfirie râvnă dumnezeiască, ierarh al Domnului a fost ales în Gaza şi cu putere mare de la Hristos mulţi idoli a dărâmat, pentru care îl lăudăm aşa:
Bucură-te, ciocan ce pe idoli ai dărâmat
Bucură-te, că Gaza de falşii zei o ai eliberat
Bucură-te, înţelepte ce cu tăria-ţi pe veliar l-ai alungat
Bucură-te, că templele lui la pământ le-ai surpat
Bucură-te, cel ce cu smerenie pentru ortodoxie ai luptat
Bucură-te, isihastule, ce numele Domnului ai chemat
Bucură-te, doctor al sufletului şi taumaturg al trupului
Bucură-te, cel ce cu aprins dragoste i-ai slujit Lui
Bucură-te, că pe cel rău schingiut l-ai vindecat
Bucură-te, că pe pagâni şi pe iudei i-ai catehizat
Bucură-te, în Altar împreună cu marii Dascăli slujitor
Bucură-te, al nostru către Hristos mijlocitor
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul IV
Vifor de gânduri spurcate având păgânii, pe Varuh de moarte l-au bătut şi turma cea mică rău au prigonit-o, însă tu Porfirie în Hristos punându-ţi nădejdea neîncetat îi îndemnai pe ai tăi fii a striga: Aliluia
Icosul IV
Auzit-a împăratul cererea ta ce i-a fos trimisă prin diaconul tău, însă nepriceputul nu s-a silit a o împlini căci nu ştia sa strige:
Bucură-te,că ai îndreptat pe poporul ce cugeta rău
Bucură-te,că l-ai trimis la împărat pe diaconul tău
Bucură-te, că i-ai arătat împăratului durerea ta
Bucură-te, că acestal cu greu a plinit cererea ta
Bucură-te, că Ilarie a fost trimis să dărâme capiştele idoleşti
Bucură-te, că el a nimicit cele preadrăceşti
Bucură-te, că multi zei a dărâmat
Bucură-te, că mulţi pe Hristos prin tine au aflat
Bucură-te, că marele Hrisostom te-a întărit
Bucură-te, că dânsul împreună cu tine a călătorit
Bucură-te, că prin tine ortodoxia înfloreşte
Bucură-te, şi pe credincioşi îi veseleşte
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul V
Steaua ce odinioară povăţuise pe magi, te-a condus cu cererea ta, sfinţite, la împăratul Arcadie care prin minuni a fost întors către Domnul, căruia strigăm: Aliluia
Icosul V
Văzut-au toţi Sfinte Ierarhe Porfirie, împlinindu-se ceea ce mai înainte ai văzut despre pruncul împăratului şi au început toţi a te ferici aşa:
Bucură-te, grădinar al viei-Hristos lucrătorule
Bucură-te, înainte-văzătorule şi de minuni făcătorule
Bucură-te, că împărăteasa mult te-a cinstit
Bucură-te, că bani pentru a zidi biserici ai primit
Bucură-te, că împărăteasca curte cu minunile tale ai uimit
Bucură-te, că în Gaza cu stâlpări duhovniceşti ai fost primit
Bucură-te, al elinilor şi iudeilor dascăl desăvârşit
Bucură-te, că lumina lui Hristos în tine neîcetat a strălucit
Bucură-te, arhanghel în trup pământesc
Bucură-te,floare cu miros ceresc
Bucură-te, că cele dumnezeieşti neîncetat cugetai
Bucură-te, povăţuitor al nostru spre rai
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul VI
Mărturisitori şi purtători de Dumnezeu fiind toţi ucenicii tăi, urmându-te cu dragoste drept slujeau Domnului şi acum cu tine, în locaşurile raiului, neîncetat strigă:Aliluia
Icosul VI
Strălucind în Gaza, tu , înţelepte Porfirie, gonit-ai toţi idolii păgânilor.Că aceştia nerăbdând tăria Mântuitorului una cu pământul s-au făcut, iar cei izbăviţi prin tine îţi strigă ţie sfinte:
Bucură-te, al credincioşilor sprijin şi tărie
Bucură-te, izvor de ortodoxie
Bucură-te, al Sfintei Legi păzitor
Bucură-te,al Adevărului-Hristos propovăduitor
Bucură-te, arhiereule cu veşmânt sângeriu
Bucură-te, din Strugurele Vieţii vin porfiriu
Bucură-te, că pe Manent l-ai lasat ca pe un mut
Bucură-te, că în pustie ca Înaintemergătorul ai petrecut
Bucură-te, că ai tai ucenici ca pe Hristos te-au urmat
Bucură-te,cel ce peste şarpele viclean ai călcat
Bucură-te, al săracilor sprijin necontenit
Bucură-te, al fiilor tăi scut nebiruit
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul VII
Vrând Marcu a urma ţie neîncetat, de tine ca nimeni altul s-a apropiat şi cu smerenie supunându-ti-se se mira de poveţele tale şi înpreuna cu tine cânta: Aliluia
Icosul VII
Aratat-a ascultare desăvârşită, Marcu ucenicul şi pentru aceasta vrednic de hirotonie fiind, diacon al Celui prea Înalt s-a sfinţit şi păstorului său cu mare dragoste cânta:
Bucură-te, armă şi pavăză dreptslăvitoare
Bucură-te, gură de theologie grăitoare
Bucură-te, că pe Marcu drept l-ai învăţat
Bucură-te, că lui părinte blând te-ai aratat
Bucură-te, al drumului Crucii următorule
Bucură-te, ierarhe preacinstite şi de minuni făcătorule
Bucură-te, că bunătăţile pământeşti nu ti-au trebuit
Bucură-te, că atacurile diavoleşti le-ai biruit
Bucură-te, bucuria săracilor şi mărirea călugărilor
Bucură-te, păzitorul soţilor şi ocrotitorul copiilor
Bucură-te, că te-ai arătat vindecător celor bolnavi
Bucură-te, cuvântul celor gângavi
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul VIII
Văzând sfântul înainte naşterea pruncului moştenitor, a vestit împărătesei, şi aceasta bucurându-se multe daruri a împărţit şi a strigat cu glas mare: Aliluia
Icosul VIII
Cu totul a împlinit împărăteasa cele făgăduite sfântului când prunc de parte bărbătească i s-a născut şi a strigat către dânsul:
Bucură-te,al pântecelui împărătesei binevestitor
Bucură-te,cel ce împotriva maniheilor ai fost luptător
Bucură-te, că de la împărăteasă ai primit bani să ridici biserici Domnului
Bucură-te,toată viaţa ta ai dat-o Lui
Bucură-te, că ai binecuvântat-o pe împărăteasă şi pe fiul ei
Bucură-te că în turma ta au intrat ca nişte miei
Bucură-te, că alături pet Ioan Hrisostom l-ai luat
Bucură-te, că acesta împreuna cu tine s-a rugat
Bucură-te, că închinarea rea gazenii au părăsit
Bucură-te, că scrisoare împărătescă ce ordona dărâmarea idolilor ai primit
Bucură-te, chimval răsunător al ortodoxiei
Bucură-te, că Gaza şi-a aflat credinţa ei
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul IX
Toată firea îngerească se minunează de darurile tale, Sfinte,căci tu pe toate le-ai lepădat şi viaţa Domnului ţi-ai dat-o, căruia îi cântăm cu tine: Aliluia
Icosul IX
Pe ritorii cei mult vorbitori, Sfinte Ierarhe Porfirie, i-ai biruit ca pe nişte nepricepuţi şi pe toţi i-ai învăţat tainele minunate ale cerului. Mărind pomenirea ta prealăudate cu îndrăzneală îţi cântăm:
Bucură-te, pnevmatoforule şi teologule
Bucură-te,al crucii sfânt păzitorule
Bucură-te, că în cele cereşti acum te desfeţi
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiţi
Bucură-te, înteleptule ritor al Evangheliei
Bucură-te, icoană a blândeţii şi smereniei
Bucură-te, că atacat fiind ai rămas neclintit
Bucură-te,că cele călugăreşti cu sfinţenie le-ai păzit
Bucură-te,drepta credinţă din pruncie ai aflat-o
Bucură-te, cel ce pe Preasfânta mult ai iubit-o
Bucură-te, că la dânsa mult te-ai rugat
Bucură-te, cel ce ca un lup pentru Biserică ai luptat
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul X
Vrând Domnul să mântuiască poporul său, a rânduit arhiereu drept şi smerit, care cetatea Gazei spre El a întors-o şi pe toţi i-a învăţat a cânta: Aliluia
Icosul X
Zid eşti împătriva idolilor sfinte, căci opt temple idoleşti vestite,de tine lovindu-se s-au sfărâmat.De aceasta cutremurându-ne îţi cântăm:
Bucură-te, că templul Soarelui l-ai dărâmat
Bucură-te, că Venera şi Apolon de tine s-au spăimântat
Bucură-te, al lui Leon şi al Fortunii surpător
Bucură-te, că Proserpina şi Ghecava te-au aflat biruitor
Bucură-te, că în sfârşit pe Marnas l-ai năruit
Bucură-te, că pruncul cel de şapte ani insuflat de Duhul a vorbit
Bucură-te, că din gura ta harul ca o lumină a luminat
Bucură-te, că în loc spurcat biserica Celui Preaînalt nu ai ridicat
Bucură-te, că biserica mare în alt loc ai înălţat
Bucură-te, că pe Cuvântul împreună cu Tatăl stăpânitor L-ai arătat
Bucură-te, al Treimii împreună cu toţi ierarhii cântător
Bucură-te, şi ne fii nouă grabnic-ascultător
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul XI
Împărate Sfinte, de Ţi-am aduce cântări şi psalmi la număr întocmai cu nisipul, nimic vrednic nu plinim, că suntem nevrednici, ci punem înainte-rugător pentru noi pe ierarhul Tău iubit şi cu el îţi strigăm: Aliluia
Icosul XI
Făclie ai fost fiilor tăi părinte, că nu numai de idoli i-ai scăpat ci şi de boli multe şi erezii i-ai izbăvit. Pentru aceasta laude ţi-au întocmit:
Bucură-te, al celor trei copii din puţ adânc izbăvitor
Bucură-te, că a ta rugăciune le-a fost lanţ mântuitor
Bucură-te,cel ce ai ruşinat eresul maniheilor
Bucură-te,că ai stăruit spre îndreptarea lor
Bucură-te, al femeii manihee pedeapsă cruntă
Bucură-te,a Dumnezeirii icoană sfântă
Bucură-te, fulger ce arzi nepăsarea
Bucură-te, tunet ce cerţi credinţa cea rea
Bucură-te, cristelniţă preasfinţită
Bucură-te, a Bisericii minte desăvârşită
Bucură-te, limbă de foc ce dumnezeieşte cuvântezi
Bucură-te, că pe Gură de Aur aproape urmezi
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul XII
Vrând să dezlege datoriile celor rău datornici, Domnul te-a trimis pe tine în loc de diavoli spurcat ca să-l curăţeşti şi să-i înveţi ce cei ce nu ştiu să cânte: Aliluia
Icosul XII
Cântând prăznuirea ta, te lăudăm, Sfinte Ierarhe Porfirie, şi din inimă cu dragoste fiiască îti cântăm ţie îndreptătorului nostru :
Bucură-te,mare ierarh şi învăţător
Bucură-te, a Treimii stăpânire arătător
Bucură-te,că drept ai sjujit Mântuitorului
Bucură-te, locuitor vrednic al Edenului
Bucură-te, căci mulţi păgâni ai botezat
Bucură-te, că prin tine harul Iordanului au aflat
Bucură-te, că Domnului sufletul l-ai dat
Bucură-te, cel pentru multe osteneli încununat
Bucură-te, al sfintelor Taine tainic slujitor
Bucură-te, al lumii fierbinte folositor
Bucură-te, iubitorul nevoinţelor aspre
Bucură-te,porfiră acoperitoarre sufletelor noastre
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!
Condacul XIII
O, preaminunate şi preamărite al lui Dumnezeu Ierahe Porfirie (de trei ori)(strana zice de fiecare dată: Sfinte Porfirie, mântuieşte-ne pre noi) , cel ce un îngerii petreci şi cu sfinţii te veseleşti roaga-L pe Împăratul Slavei să ne întărească pe noi în fapte bune. să surpe toţii idolii din vieţile noastre şi se mântuiască pe noi ca împreună cu tine în vecii vecilor să cântăm:Aliluia
Apoi: icosul I :”Îngerul Sfatului celui Mare…”, condacul I : „Apărătorului credinţei…”
şi rugăciunea:
O , prebunule Părinte Porfirie, cel ce cerţi duhurile necurate şi dărâmi idolii aceste lumii răzvratite, noi smeriţii şi păcătoşii robii tăi alergăm la al tău sprijin şi la al tău ajutor şi cu credinţă te rugăm:depărtează de la noi toată lucrarea viclenilor demoni şi ne mântuieşte de dânşii cu rugăciunile tale.Depărtează de la noi toată moleşeala trupului şi adormirea sufletului.Îndrepteaze-ne pe noi pe căi drepte ca să păzim poruncile ce ni s-au dat nouă şi să mărturisim credinţa dreptă şi adevarăta, precum tu însuţi ai făcut-o.Precum pe femeia manihee rău ai pedepsit-o trimite toate duhurile necurate în locuri pustii, departe de oameni şi de vieţuitoarele lui Dumnezeu..Adu-ţi aminte, sfinte, de cei ce te cinstesc cu dragoste şi de toţi drepslăvitorii creştini şi cere de la Mântuitorul Hristos pentru mare milă sufletelor noastre.AMIN.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu