joi, 17 februarie 2011

FORMULARUL 230
O alta modalitate de a ne ajuta este ca din impozitul pe venit pe care statul vi l-a retinut pe anul 2011, sa redirectionati  2 % catre Parohia noastra. Pentru aceasta trebuie sa completati Formularul 230 cu datele personale,semnatura dvs.,Contul  respectiv Codul de Identificare al Parohiei noastre. 


Formularele completate le puteti lasa la biserica, iar Parintele Ciprian Stanca   le va depune la  Administratia
Fiscala pana la data de 15 mai 2012. CONTUL  PAROHIEI  ESTE : RO52RNCB0114117497070001 deschis la BCR Constanta 

CODUL DE  IDENTIFICARE FISCALA ESTE 27002089Pentru orice relatii il puteti contacta pe Parintele Paroh CIPRIAN STANCA :

 telefonic la nr.de telefon : 0730-992870
                                           sau

direct la biserica - bdul Tomis nr.314 bis  vis- a -vis de Complexul Boema( langa statia Petrom).


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 878/21.XII.2007
INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13
Formularul se completează și se depune de către persoanele
fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în
următoarele situaţii:
— contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli
pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004
privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită
restituirea acestora;
— contribuabilii optează pentru virarea unei sume
reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea
entităţilor nonprofit care se înfiinţează și funcţionează în
condiţiile legii sau unităţilor de cult;
Contribuabilii care își exprimă această opţiune pot solicita
direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau
unitate de cult;
— contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile
din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate
pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ,
potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
Formularul se completează de către contribuabili, înscriind
cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.
Termen de depunere:
— anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de
realizare a venitului;
Formularul se completează în două exemplare:
— originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are
adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde
locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de
domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în
România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de
venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
— copia se păstrează de către contribuabil.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal
sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se
înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui
contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării
fiscale, după caz.
II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL
ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003
1. Bursa privată: căsuţa se bifează de către contribuabilii
care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse
private în conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele
private.
Contract nr./data — se înscriu numărul şi data contractului
privind acordarea bursei private.
Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil în
cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data — se înscriu numărul şi data
documentelor care atestă plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele
ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul
fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu
originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă,
documentele de mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult — căsuţa
se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume
de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei entităţi
nonprofit sau unităţi de cult.
Suma — se completează cu suma solicitată de contribuabil
a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
În situaţia în care contribuabilul nu cunoaște suma care
poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care
organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie de
către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii
de cult.
Codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de
cult — se înscrie de către contribuabil codul de identificare
fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită
virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) — se completează codul IBAN al
contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea
nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa
privată, depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci
suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon,
având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de
raportare cu bursa privată.
III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE
ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE
IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZĂ
Denumirea instituţiei de credit — se înscrie denumirea băncii
de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a fost
încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislaţiei
în materie.
Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil
reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem
colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate — se menţionează documentele privind
contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru
domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentând cheltuielile
efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul
locativ etc.
Documentele se prezintă în original şi în copie, organul fiscal
păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu
originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă,
documentele de mai sus se anexează în copie.

Multumim  pentru sprijinul acordat... Doamne ajuta!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu